آرشیف

2015-1-22

محمد مرادیان

در بحران کابینه و نـــا امیدی از وکلا
 

در جبین این ملت نور رستگاری نیست

مـقصــد وکـــیلان را عاقــــلانه سنجید یم
مــشرب وزیــران را عــالمـــانه ســنجد یــم

 
خــاک پــاک افــغان را عارفانه گردیدیـــم
هرچــه را نباید دید ما یــکان یـکان دیـــدیم

 
این زمـــین بی حاصل جای آبیاری نیست
در جـــبین این ملـت نــور رستگاری نیست

 
هســـت مدت ده سال خلق پارلـــمان دارند
از فساد به آســمان عدل بسته رسمان دارند

 
انـــــدرین افغانستان جنگ دشمنان  دارند
کـــــار   مـــلت مظلوم غـیر آه زاری نیـست

 
در جبین ان ملت نور رستگاری نیست
جای قـــمری و بـلبل  در چمن کلاغ آمد
جــــای بـاده شیرین زهـــر در تـــیاغ آمـــــد

 
بـهر خوردن انگور خرس وخوگ چاق آمد
باغـــــبان بیا بنـــگر اجنبی به بـــاغ آمـــــد

 
چشم وگوش را بگشا روز میگساری نیست
در جــــبین این ملت نور رستـــگاری نیست

 
میریزد زچشم خلق اشک خون فشان امروز
رفـــت زانتحار وجنگ بر فلک فــغان امروز

 
نیست در افغانستان طـــــاقت وتوان امروز
رفت مــــملکت از دســت ای برادران امروز

           
گوئیا دراین کشور هیچ مـــرد کاری نیست
در جبین این مـــلت نوررستگاری نـــیست

 
از خــــــــــصومت اشخاص وز نفاق دیرینه
میشود به هــــــــــــــر هـــفته پایمال کابینه

 
میزنند ازاین نـــــفاق خـــــلق برسـر وسینه
چـــاره بهر این ملت غیر برد باری نـیست

 
گرچه ما به دام غـــم هم چو مرغ در بندیم
بـــــــر ترقــــــی وصلح باز آرزو مندیم

 
دل زغـــــــیر برداشتیم خیمه از جهان کندیم
راه صلح وآزادی بر آن خـوب می سنجیم

 
بهر رفع این بــحران سعی در مجاری نیست
در جبین این مـــلت نور رستگاری نیست

گرد آورنده: محمد مرادیان