آرشیف

2015-6-19

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

در انتصاب رئیس امنیت ملی نباید سلیقوی عمل شود

انکشاف امنیت ملی حافظ حاکمیت سیاسی ودفاع از تمامیت ارضی 
آقای رحمت اله نبیل بار دوم به حیث سر پرست امنیت ملی توسط آقای کرزی انتصاب شد و تقریباً دوسال قبل آقای رحمت اله نبیل که به حیث سرپرست امنیت ملی اجرای وظیفه میکرد وسپس از جانب پارلمان با 208 رای موافق که زیادترین رای در طول تاریخ شورای ملی بود به حیث رئیس امنیت ملی انتخاب شد ولی یکبار به علت نا معلومی از وظیفه اش کنار رفت ودرعوض آقای اسداله خالد به این پست گماشته شد . 
امنیت ملی ساختاری است که دارای تعهد ,محرمیت وحافظ منافع ملی در یک کشور است جریانات سیاسی دریک کشورنظربه شرایط تغیرمیکند , رهبران ومسئولین سیاسی مانند روسای جمهور , وزرا ودیگر نهاد های سیاسی قابل تغیر است ولی مامورین بلند پایه کدراستخباراتی کشورکه بخشی ازاسرارسیاسی کشوردرآن نهفته است به ندرت غیر قابل تغیرمیباشد, وظایفی که به اشخاص معین سپرده میشود درازمدت وبناید درتعین تغیراین پست های مهم توسط رئیس جمهور بطورسلیقه ائی عمل شودو مزید برآن درتوظیف این پست ها ازدید قومی , زبانی وگروهی استفاده نشود بلکه کارکنان امنیت ملی از دید وطن پرستی , تعهد وچگونگی کارکردها برای حفظ منافع ملی انتخاب و مامورین بلند رتبه این سازمان از کمیت وکیفیت کاری برخوردار ویا بهتر بگویم این اشخاص دارای ذکاوت, تیز هوشی ودارای تعلیمات بخصوص مسلکی در بخش امنیتی باشد .
امروز در جهان بخش امنیتی واستخباراتی به عنوان یک وسیله وافزار قوی دربین ملت های سایر کشورها درسیاسیت خارجی , نظامی واقتصادی رول خیلی مهم بازی واکثر کشورها درتلاش اند که بخش تحلیل وتجزیه معلومات استخباراتی خودرا تقویه میکنند ودراین بخش اشخاص با استعداد وباهوش کشوررا انتخاب ودررشته استخباراتی تربیه میشود, برای آنکه کشورما هم بتواند فعالیت های تروریستی ممالک همسایه وبخصوص استخبارات پاکستان را درکشورمهار وجنایت طالبان را در نطفه خنثی ساخته بتواند نیز به یک تیم قوی وتحصیل یافته که بتواند معلومات استخباراتی را تحلیل وشبکه های جاسوسی را دربین کشورردیابی نماید وبا یک تشکیل منظم, فعال وموثرکه برضد جاسوسی پاکستان وایران عمل کند نیاز مبرم دارد .
امنیت ملی انسجام روش های سیاسی وحفظ منافع ملی را در کشور تضمین میکند و امنیت ملی به یک کشورامکانات آنرا میسرمیسازد تا با شرایط ویژه تهدید های بالقوه و با الفعل تروریستی داخلی ومداخلات کشورهای خارجی را با امکانات دست داشته خود دفع کند واز نفوذ سیاسی واقتصادی بیگانه ها کشور را درامان نگهدارد . 
در اوایل حکومت آقای کرزی یک نهاد مستقل امنیت ملی که هدف آن توانائی این کشوردرمقابل تهدیدات کشورهای خارجی بخصوص پاکستان که بر ضد منافع ملی ما عمل میکند نداشت وتوجه جدی برای انکشاف امنیت ملی طوری که شاید وباید درگذشته نشد. ریاست امنیت ملی صرف بنام وجود داشت ولی تحت اداره وزارت دفاع ویک بخش آن در وزارت داخله فعال بود که با یک بوجه حد اقل فعالیت های استخباراتی ولی غیرموثرداشت که آنهم در چوکات فعالیت های دفاعی کشور در یک شعبه ائی بنام اداره مبارزه با تروریزم فعالیت میکرد این اورگان آزادی عمل نداشت و ساحه فعالیت این اداره محدود به مسایل داخلی بود ولی دراین اواخرحکومت آقای کرزی بالاخره به اهمیت حیاتی این اورگان استخباراتی پی برد ودرصدد آن گردید که امنیت ملی با ئیست به حیث یک نهاد بکلی مستقل توسعه داده شود . در ابتدا آمریت آنرا آقای امراله صالح به عهده گرفت که درپیشرفت وتوسعه این سازمان نو پا وجوان خدمات شایسته انجام داد ولی دراثر مخالفت ها ودسته بندی های اعضای اداره سیاسی آقای کرزی از وظیفه اش کناره جوئی نمود . 
تقریباً هفت ما قبل یک خبر کوچکی در خبر گزاری بخدی به نشر رسید که یک جوان افغان بنام آقای محمد سالم وحدت موفق به اخذ ماستری در رشته تحلیل وتجزیه معلومات استخباراتی ورد یابی شبکه های جاسوسی وضد جاسوسی از کشوراسپانیه گردید , اسپانیه بعداز ایالات متحده امریکاه وجاپان کشورسومی است در دنیا که زمینه تحصیل را در بخش تحلیل وتجزیه معلومات استخباراتی ورد یابی شبکه های جاسوسی وضد جاسوسی دردانشگاه دولتی اسپانیه تدریس میشود .ریاست امنیت ملی بایست سعی بلیغ نماید که یک تعداد از کارکنان ومامورین با استعداد خویش را به منظور تحصیلات عالی به این کشورها بفرستد. 
ریاست استخبارات بشکل گسترده آن در رژیم شاهی دردوراول صدارت داود خان به فعالیت آغاز نمود ورئیس استخبارات بدون درنظر داشت تعلیم وتجربه مسلکی ولی مورد اعتماد ازجانب شخص صدراعظم تعین میشد ومخبرین ریاست استخبارات به دوگروپ دسته بندی شده بودند.
گروپ اول اطلاعات را درمورد فعالیت های نظامی وسیاسی پاکستان درسرحد ات وحتی داخل جمع آوری وبه مرکز ضبط احوالات در کابل میفرستادند واین جاسوسان عموماً دراطراف ونواحی سرحد بین پاکستان وافغانستان زندگی ویک شناخت کلی راجع به زبان وفرهنگ مناطق سرحدی داشتند که قسماً در این بخش موفق هم بودند .
گروپ دومی مخبران در شهر های بزرگ ومرکز کابل فعالیت مینمودند که وظایف مختلف در وزارت خانه ها ونهاد های دولتی داشتندوحتی کارکنان افغان درسفارتخانه ها درکابل ارتباط به ریاست ضبط احوالات داشتند این اشخاص مسلکی نبودند وبنابرارتباط زبانی , قومی وقبیله گرائی به ظایف مخبری وخبرکشی استخدام میشدند ویک اختناق وترس ورعب را در بین مردم ایجاد کرده بودند وحتی کسانیکه به خارج سفر مینمودند سوابق آن توسط ریاست ضبط احوالات تحقیق میشد وبعد برای وی امر اخذ یا رد پاسپورت صادر میشد. مخبران علناً مردم را تهدید وبه اذیت وآزارمردم می پرداختند وآزادی فردی محدود گردیده بود.
کمونیستان خلق وپرچم نیز یک تشکیل قوی جاسوسی به نسخه کی جی بی روسیه کمونست ایجاد که مختصر بنام "خاد" یاد میشد واعضای این سازمان دهشت افگن را اشخاصی به عهده داشت که عضویت پارتی خلق وپرچم را داشتند وعموماٌ اشخاص کم سواد ,بی خرد وعقده مند که به جنایت کاران حرفوی تبدیل وروش های تروریستی وسادیستی را به مقابل مردم بیگناه انجام دادند وبه تعداد زیاد اشخاص منور, تحصیل کرده ها بخصوص کسانیکه به کشورهای غربی تحصیل نموده بودند وهمچنان اشخاص معروف ومعزز کشور, روحانیون, زمینداران وسرمایه داران کشوررا به بهانه های مختلف تحت تعقیب قرارداده وشبانه این اشخاص را از خانه هایشان برگرفته به زندان پلچرخی انتقال وهرشب این انسان های بی گناه را بطوردسته جمعی اعدام مینمودند.
ریاست امنیت ملی کشور وظیفه ایمانی ووجدانی دارد که به گذشته های روش مخرب سازمان های استخباراتی رجوع نموده جنایات , خیانت ملی , آدمکشی اذیت وآزاری را که جاسوسان ومخبرین در رژیم دوره های مختلف به مقابل شهروندان ووطنداران بی گناه مرتکب شده اند خط بطلان کشیده ویک سازمان مدرن امنیت ملی که اعضای آن جوانان تحصیل کرده ومسلکی باشد وهدف آن در قدم نخست حفظ منافع ملی ودرچارچوب اصول وارزش های ملی شکل گرفته وجلب حمایت ورضایت مردم را بدنبال داشته باشد ونظام سیاسی کشوررا برای رسیدن به اهداف ملی وبین المللی موفق سازد وبائیست توان آنرا پیدا کند که فعالیت های مخرب جاسوسی را که توسط دستگاه استخباراتی پاکستان درافغانستان براه انداخته شده بتدریج دفع واشخاصی را که با دستگاه جاسوسی پاکستان وایران وکشورهای دیگرارتباط دارند شناسائی ودست شان را از فعالیت های سیاسی کوتا سازند.