آرشیف

2017-5-29

afrotan3141

در آمدی بر یک مغالطه سیاسی در پارادائیم صلح با مخالفین !

وقتی دربخش قبلی ضمن برشمردن و کنکاش معادله قدرت بویژه در حوزه  مشروعیت مافیائی به انگیزه ء پیوستن جنرال عبدالرشید دوستم یکی از پهلوانانی که از  تجارب چهل ساله مشروعیت بخشی به حاکمان برخورداراست به قول وقرار های اشرف خان غنی که برویت روحیه دیکتاتورمآبانه با وی انجام داده بود نتوانیست به دلیل شکایت های رقیب اش عبدالله عبدالله مبنی بر تقلب درانتخابات و بوجود آمدن حکومتی بنام وحدت ملی افغانستان که باساس فورمول تاریخی نصف ُ لی و نصفُ لک طراحی شده بود  به  آن قول وقرارها وفادار بماند عَلم مخالفت با رژیم حاکم را برافراشت . هرچند این واکنش ها ی مخالفت با جناح تیم تحؤل و تداؤم گاه گاهی به اثر مداخله نیروهای پشت صحنه که عمدتأ خارجی ها بوده اند بصورت افراطی چنان جلوه داده میشد که گویا همه کسانی که از مخالفت پهلوان دوستم با گروه تحؤل و تداؤم سخن میگویند به خطا رفته اند . زیرا در برخی محافل و گردهم آئی ها پهلوان دوستم با ادبیات غیر قابل باورو بدون چون وچرا اما بصورت سنگواره ای  از حمایت اشرف غنی احمدزی سخن می گفت طبیعی است که اینگونه حمایت های منجمد شده و غلو آمیز پهلوان دوستم در ذهنیت عامه مخالفان اثرگذاربودند .

https://www.youtube.com/watch?v=c72YYmHoZ90

ما در بخش قبلی یادداشت مان تصریح نموده بودیم که پهلوان  رشید دوستم همیشه  به عنوان بانک رأی مشروعیت برای حاکمانی که درچهل سال گذشته بر کشورافغانستان حکمرانی داشتند عمل نموده است .  برای پهلوان دوستم فرقی نه میکرد و اکنون نیز نه میکند که در کاخ ارگ چه زمامداری وبنام چه اندیشه ای می اندیشند نشسته است  ؟ اما درعین حال باید اعتراف کرد که عبدالرشید دوستم  تنها پهلوانی  بوده است  که ریشه درعوام کالانعام  دارد وهرگاهی  که بجایی مراکزاستخباراتی و اهرم های مشروعیت دهی  ثروت بر گله های از عوام الناس حساب بازمی شود پهلوان دوستم تنها رهبر پوپولیستی است که میتواند تا چند صد هزار رأس آدم از تبارقوم شریف  ازبک وارد صحنه سازند ،

https://www.youtube.com/watch?v=uq22e3BLn54

درحالیکه جنگ سالاران دیگری منجمله رهبران بزرگوار مجاهدین از گردهم آوردن  چند صد رأس آدمی  ازهرقوم ، تباری و حزب و دسته ای که باشند عاجز اند . 

ادامه مطلب در اینجا