آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

درین میهن جفا را تازه کردنـد

د ریـن مـیــهـــن جــفــا را تـا ز ه کــرد نــد 
جـفــا بـــر بـــیـــنـــو ا را تـا ز ه کــرد نــد 

پـــــی نـا بــــود ی ا صــــــل عــــد ا لـــــت
ا صــو ل مـا فــیــا ر ا تـا ز ه کــرد نــد

کــمـــر بـسـتـــنــد بـرای قــتـــل و غــا رت
گـــنــــا ه بـــر مــــلا را تـا ز ه کــرد نــد

به ســرقــت ســر مـه ا ز چـشــمـا ن مـا د ر
ر بــود ن هـــر کــجـــا را تـا ز ه کــرد نــد

غـــلا م د رهـــــم و د یـنــا ر و کـــلـــد ا ر
ر ســـو م نــا ر و ا را تـا ز ه کــرد نــد

پــی کـســب مـقـــا م و مـنـصــب ا مـروز
گـذ شــتـن ا ز حـیــا را تـا ز ه کــرد نــد

بـرا ی غــصــب قــد رت کـســب مُـو قــف
جــفـــا ی کـــــر بــــلا را تـا ز ه کــرد نــد 

وطــن بـفــروخـتــن و مـوقــف خــر یــد ن 
خـیــا نــت د ر خـفــا را تـا ز ه کــرد نــد 

چو قـا رون بهـــر کـســب پـو ل و ثـروت
خــطــا ی مــا مـضـــا را تـا ز ه کــرد نــد

پــی بــشــکـــســتــن د لــهـــا ی ر نـجـُـو ر
ره و رســـم خـطــا را تـا ز ه کــرد نــد

سـتـیــزه کـرد ن و تـکــس و جـــر یــمـــه 
هـــز ا را ن مـا جـــرا را تـا ز ه کــرد نــد

خـیـا نـــت گـــشــتــه فـــر هـــنـــگ زمـا نـه 
چـل وچـا نــس و ریــا را تـا ز ه کــرد نــد

بـه ا وج جـهـــل ا ز عـُـجـــب و تـکــبـــر
بـغــا و ت با خـــد ا را تـا ز ه کــرد نــد

نـذ یـر ا ز مـکــر مکــا را ن غـمـیـن ا سـت 
که چو ن ؟ جـنگ و دغـا را تـا زه کــرد نــد

ولــی اهـــل خــرد ا صـحــا ب فــر هــنــگ
به ایـن مـیـهـــن د عـــا را تـا ز ه کــرد نــد 

خـد ا ونــد ا ! به فـضــل خـو یــش بـنـگــر
کـه رســـــم نا ســـزا را تـا ز ه کــرد نــد

 

اوســتـا د فــضــل ا لـحـق فــضـــل
چـغــچـــران دیار فـیـــروزکـــو ه غــور د لــو سا ل 1392 هـجــری شـمـســـی

 

ایـن پارچه به استقبا ل شـا عـر شـکـر کلام وزیبا نگار کشـور جناب محترم نذیر جان ظفـر زیر عـنـوان (تازه کردند) سروده شده که به پاس خاطر زیبایش پیـشـکـش حضورش می شود. آرزو دارم هـمچنان قلمش سبـز ودلـش خـروشنـده تـر باشـد.