آرشیف

2018-3-20

استاد فضل الحق فضل

درین فرخـنـده نـو روز دل افـروز

ســـلا مــی  از  دل  و ا زجـــان   نـویـســــم 
به  تـو  ای  دلـبـــری  جـانـــان   نـویـســــم

دریـن  فــرخـــنـــده  نـو روز   د ل  افـــروز
شـــکـــوه  و جـلـــوه  بـُـســتـان  نـویـســــم 

مــیــــــان   آ تـــش  خـُــمـــپـــــــا ره  و دود
تــن  صــــــد  پـا رۀ   افــغــــــان  نـویـســــم

پـــــی بـر بـــادی  خـــا ک  پـُـــر از  فــیــض
تــــلاش  فــطـــــرت شـیــطــــان  نـویـســــم 

بـــرای  نـقــض  وحــــدت  انـــدریـن  مـلـک
جـنـا یــت هـــا ی  پا کـســـتــا ن  نـویـســــم

پــــی  ویــــــرانــــی  مـهـــــد   د لــیــــــران
ز  خـُــبــث  بـا طـــــن  ایـــــران  نـویـســــم

مــیـــــا ن  دره  و کــهـــســـــا ر  کــــشـــور
نـــوا  و هــــی هـــــی  چـُـوپــان  نـویـســــم

ز  حــســــرت   بــر  مـــــزار  نـوجــوانــــان
ســـرشــــک  مــلــــت  حــیـــران  نـویـســــم

سـپــس  ای  نـا ز نـیــن   مـحـبـُـوب  دلـهـــا
سـخــن هـــا  بهـتــر از  مـرجـان  
نـویـســــم

تـرا  حـُـســــن  خــدا یـــی  کــرده  مـمـتــا ز
ســـزد  گـــر بهــتـریـن  انســان  
نـویـســــم

مـرا  حُــب  تـو کــرده  با  خــــد ا  وصـــــل
د مـــا دم  ذکـــــر بــر سـبـحــان  نـویـســــم

تو  مـهـــد عـشــق  و الـگــویـی  وفـا یـــی
ســـزد  گــر چـشــمـۀ  حـیــوان  نـویـســــم 

ملنگ ا ز جـُرم عـشق چوب  میخورد چوب
نـمـیــد ا نـم  چه ؟  بـر لـیـتــان  نـویـســــم

ز بــس زیـن ماجـرا  قـلــبــم غـمـیـن  شـــد
مگـر ایـن قـصــه  بـر سلـطــان  نـویـســــم

ز  درد  تـیـشــــۀ  فــرهـــــاد  کـوهــــکـــن
به  خـســــرو  نامـۀ  هـــــزیـان  نـویـســــم

ز  عــشــق  پـاک  مـجـــنــون  دل افـگـــا ر
به  لـــیــــلــــی از دل  بـریــــا ن نـویـســــم

ز  اشــک  آن عــزیـز خـُـفــتـه   د ر خــاک
به  نـا زک  بــر گــلی  ریـحــان  نـویـســــم

سـکـیــنه  ســوخــت   تـار و  پُـود  طـالــب
فــغــــان  غـیـغــکــــش  نـالان  نـویـســــم

جـــلالـــی  وار  بـــر  یــاد  ســـیــاه  مُــوی
حـــد یــــث سنــبـــل  پــیــچــان  نویـســــم

رمـوز  مـو بـمــویـی عـشــق  و عــر فــان
به  فـضــــل  حـضــــرت یــزدان  نـویـســم

پـیـــام  عـشــق  و اخـــلاص  شـــبــا ن  را  
به روح مـوســـی عــمـــــران  نـو یـســــم

فـیـوض  حُـــب  و شـُـور  جــذبۀ  عــشــق
به  تـو ای خـســــرو  خـُـوبـان  نـویـســــم

اسـتـاد فـضـــل الـحــق  فــضـــل
شـهــــر هــــرات 29 حـوت سال 1396  هـجـــری شـمـســی