آرشیف

2015-1-22

شمس الحق موحد

دریــــن عصر چگونـــه بـــاشیم

بسم تعالی

بنابه تعبیرفیلسوفان خافقین قرن کنونی وعصرحاضرمحاوره تمدنهاوعرصه فرهنگ تلقی میشود ومسلمانان کسانی بودند که درطول اعصاروازمنه سلف درتمام آزمونها احزاب باطله راشکست دادند .
    امّااکنون افرنگیان باتمام قوت وتوان شان بابم های اَتوم وسلاح های هستوی فرهنگی واردصحنه های نبرد گردیدند وتوانستند ازطریق برامج گوناگون شان نشنلزمی رادربین جامعه اسلامی ترویج دهند که اکنون تمام مسلمانها
دوچار این معضله خطیرگردیدند ونیزمشکلات بیش ازپیش دامن گیر مسلمانهاشده راه حل چست؟  دانشمندان چگو نه
میتوانند این معضله رارفع بسازند .
   اوّل برمیگردد به علمأ دین که بایدهمه موضوعات راازدوربین اسلام نگاه کرده ضررهای نشنلزمی راازنظراسلام 
ایرادبفرمایند ازطرف دیگر عالم باید ازمسائل روز وسیاست وقت آگاهی داشته باشد هم چنین دانشمندان علوم  طبعی
باید علوم دینی را بارشته شان ربط دهند ضرورتر اینکه نبایدعلما علوم طبعی را محکوم کنند ونه هم دانشمندان علوم
طبعی علوم دینی راامرکهنه تلقی نماینداگرجامعه مااین افرادراداشته باشد که علوم دینی وطبعی شانراباهم ربط وبرای
محو اختلافات وتبعیض گرای باهم پیمان به بندند وباتمام قوت توان شان باافرنگیان برزمند اگرماچنین افراد داشته با
شیم یقیناًماجامعه پیروز وکامیاب خواهیم داشت .
 
 
شمس الحق (موحد ) متعلم صنف دوازدهم دارالعلوم عالی غور