آرشیف

2018-2-5

دکـتـر بصـیر کامجو

درک نادرست از میهن دوستی

درنگرش و بررسی این جستار، ما مناسبت های ناهمگونِ بینش برخی ازافراد جامعه ما را درباره  درک نادرست میهن دوستی ،  مورد پژوهش وبازشناسی قرارمی دهیم .
در ذات سخن ! واژه ای میهن پیش هرانسانی که درآن زیست می نماید باارزش وبااهمیت است. میهن زادگاه ، جایگاه آرام  ، مکان زیست مردم و خانواده است.  تمام هست وبود ، غرور وافتخار ، بزرگی وشکوه زندگی همۀ شهروندان یک کشور، درآمیخته و ممزوج به میهن است .  
این پیوند وامتزاج ذاتی افراد جامعه با میهن سبب گردیده که شهروندان آن بنسبت دلبستگی ،  احساس ، مهرودوستی ای که در نیت واراده برای زادگاه خویش دارند ، دل سپارانه به 
هدف  بهبود زیست باهمی و تأمین امنیت وآزادی درآن ،  تلاش اخلاقی وانسانی می نمایند. 

ادامه مطلب در اینجا