آرشیف

2018-9-10

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

درکلام حافظ از پیر روشن دل

درکلام حافظ از پیر روشن دل ، از پیر روشن ضمیر ، از پیرروشن روان ، از پیر مغان بار ها یاد شده است.
پیر مغان: این اصطلاح ویژه عرفا ویژه  صوفیان است در طریقت به شخصیت محترم وتمام عیار خطابش مینمایند که درسیروسلوک دانایایی وبینایی دست قوی داشته باشد واندرین راه ریاضت ها کشیده باشد تا بتواند حق جویی ، حقیقت یابی ، عدالت پسندی را دربین جامعه ترویج گری نماید که درطریقت پیرمغان را رهنما، رهبر میشود که بگویم.
اگر پیروانش میلغزند ومنحرف میگردن ایشان را دستگیری بتواند.
حلقه پیرمغانم زازل درگوش است
ماهمانیم وهمان خواهیم بود
با اجازه از فرصت اجازت فرمایند تاقتل فرامرز واحمدی را به ریس محترم ، همه خبرنگاران ، نویسنده گان محترم ،اهل نظروخبره گان خانواده بزرگ تلویزیون همه دنیایی وعزیز مر افغانستان را.اجازت فرمایند تااز شهر فیروزکوه تسلیت عمیق مانرا نسبت قتل نابه هنگام این دوتن که تازه به جامعه مطرح شده بودن از ما گرفتند، درود مر روان این دوتن را.
به نمایندگی از جوانان فیروزکوه:
جلال حکیمی.
ضیاالدین رفاه.
همایون سکندری
حیدرغوری.