آرشیف

2016-8-18

رسول پویان

دروغ مــــــــــــی گویند

بـرای مـردم کشـور دروغ می گویند
قسم که جمله سراسردروغ می گویند

نشد قصۀ چـوکی و جنگ قدرت ختم
برای منصب و دالر دروغ می گویند

ز روز حـادثـۀ بـن بـاهـم انـد؛ لیـکـن
یکی یکی پی دیگـر دروغ می گـویند

غـنی بـرادر کـرزی شـریک عـبـدالله
به هم شریک وبرادردروغ می گویند

شریک چوروچپاول وغارت خلق اند
به پشـت کیسۀ پرزر دروغ می گویند

دروغ بــود ســر و زیــر انتخـابـاتـش
هنوزخیل کور و کر دروغ می گویند

پـدر کـشـند و اجـداد را کـنـنـد بـربـاد
برای مادر و خواهر دروغ می گویند

جنوب را که جدا از شمال می سازند
ز غرب تا دل خاور دروغ می گویند

تـبر زنـنـد بـه بـنـیـان وحـدت فامـیـل
برای شوهر وهمسر دروغ می گویند

دهـن بـه اشـکـم انبان پـر لجـن بستند
چونانکه تا دم محشردروغ می گویند

تمـام فتنه بـه ارگ وطـن بـود پنهـان
بـرای کهتر و مهتر دروغ می گویند

بود ریشه داعـش و طالـبان در ارگ
بـرای خـلـق دلاور دروغ می گـویند

عنان جنگ بـه دسـتان حاکمان باـشد
برای عسکرو افسر دروغ می گویند

شـریک دزد و یـار امیــر قـافـله انـد
برای تاجـر و نوکر دروغ می گویند

غلام دالر و مزدور وحشت و افراط
برای مذهب و باور دروغ می گویند

برای کسب و تجارت وعقـدۀ میراث
به روح ساراوهاجردروغ می گویند

سران به دفتروشیخان بگوشۀ مسجد
بروی چوکی ومنبردروغ می گویند

فقط نه مکر وریا می کنند با مخلوق
برای خالـق و داور دروغ می گویند

به کس وفـا نکند تخـم اجنبی هـرگـز
درون اشـکـم مـادر دروغ می گویند

نهـاده پنجـۀ معمــار خـشـت اول کج
برای پایه و منظـر دروغ می گویند

17/8/2016