آرشیف

2014-11-18

مولانا کبیر فرخاری

دروغ شاخدار

بادروغت پیر من ترسی نداری از عذاب
رخش تابوت قیامت را تویی پا در رکاب

با دروغ شاخدارو حیله و مکرو فریب
چهره ی بیماری ات را میکشی لای نقاب

خواهی تا پنهان کنی خورشید عالم تابرا
شک ندارم میتوانی با دوانگشت آفتا ب

در هوای نفس خواهی مردچون ملای لنگ
مشکل آسان میشود گویی دروغ بی حجاب

گفته ی پیغمبراست:((الکاذب لاامتی))
نزد ملاییکه داند بازکن برگ کتاب

استخاره یعنی ترفندی کند غارت گری
یاکه بادیرا رها کردن بود در تخت خواب

توده ی ناخوانده درس وخفته درکانون رنج
از گزند همچو غولی میکشد رنج و غذاب

زیر چطر دین شود پنهان همی نسل فرنگ
در شب تاریک بندد دست و پای شیخ شاب

کج نمیدارد جفنگش راه هر بیدار دل
دل نمیبندد (غنی) بر چشمه ی آب سراب

با حقارت زندگی چون مور در پای خسان
باک (فرخاری) ندارد (صبغت) عالی جناب

 

مولانا عبدالکبیر (فرخاری)

ونکوور کانادا