آرشیف

2014-12-26

محمد عارف یعقوبی

دروصف شهر مملو از گرد و غبار

دروصف شهر مملو از گرد وغبار (چغچران)
 
 
بـــیـا بـنگـر نـمـائـی نـائـب این شـــــهـر
سـرک ، پـلچـک و خـاک هـای این شهـر
 
نــبـاشـد هـیـچ شـهـری هـمـچـو ایـن شهـر
بـه گـرد خـاک و گـل و لایـی ایـن شـهــر
 
بـه ســرک گـر کـنـیـم یـک لحـظـه گشتار
شــویـم بـیـزار زه شـهـر داری این شهـر
 
قـــطـع کـــردن درخـــتــان جــــــوان را
جــفــا شـــد بــر محیـط زیستی این شهر
 
زه پــخــتـه تــا بــه اســفــالـت ســـرکـهــا
بـود وردی زبـان ،هـــرفـــردی ایـن شهـر
 
ریـــــس و مــامــور و اجــیــئـر و آشـــپــز
همه ای شان روز و شب دلگیری این شهر
 
زه قـصـــــــاب تـا بـه نـــانـوای ، تــجـــار
نـبـاشــد فـکـری بــر نــرخ هـای این شهــر
 
نــمـودن طـــرح و پــلان هــای بــســــیار
نــــشــــد اجـــرآ یــکــی بـر نامی این شهر
 
زه بـاســـازی نـبــاشــــد هـــیــچ حــرفــی
قـضـاوت کــن بــبــیـن والـی ایــن شـــهــر
 
کــنـد جــلســه و مــیـتـنگ ، بـحـث بـسیـار
نــکــنــد فــکــری بــر اعــمـاری این شهـر
 
وکـــــیــلان وعـــــده دادن در اوایــــــــل
نــکـــردن لـحــظـه ای پـــروای ایـــن شهـر
 
بــــیــایـــد ( جوانان ) یــکــجـا و هـم دست
بـــسـازیــم خـــانــه و فــرهـنـگی این شهر
 
نویسنده عارف یعقوبی
6- میزان –  1389
ولایت غور شهر چغچران