آرشیف

2014-12-30

عبدالقیوم سرحدی

دروصف سلطان رضیه

سلام هایی پراز لطف، مهربانی وصمیمت رابخدمت تک تکی ازشما بیننده گان وخواننده جام غور تقدیم میدارم.بخصوص مردم ولایت غور باستان اینجانب قطعه شعررا که راجع   به سلطان رضیه به رشته ای تحریر در آوردم ازینکه اولین نوشته من به سایت جام میباشد امید که اگرکمی داشته باشد گذشت کنید.

 شاهی دران بوده است آن رضیه
شـاه دهلـی بــوده است آن رضیه
 
رهبـــر شـان بـوده است آن رضیه
بـوسه کردنـــد، جـای پــــای رضیه
 
شــــرم کردنــد از حجـــابـــی رضیه
چــون گلی ازگلســتان است رضیه
 
 برجمــــــال و آن حجـــابـــــی رضیه
بازنتوان حرف زد از همت آن رضیه

 دخت شـاهی بوده است آن رضیه
شاهی ازافغان، سنـد تا به لاهــور
 
جمـــله گی افغــان ،پشتـون مرهـته
آن هـمه از بیـــم قهــرو غیـرت اش
 
چورقیـــبان هرکدام ازگــــوش ای
سنبــــــــل ازغـــــوروغــوریان ما
 
صد ســـلام و صد درود ازما برس
ای!چه گوید (سرحدی)ازوصف آن