آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

دروس مــهــــــم زندگی

 

دروس مهم زندگی: کدام پند های مهم زندگی است که اشخاص بزرگتر حدس میزنند اینکه شما نیز باید بدانید؟
"بعضی ها میگویند اینکه وقتیکه دوست دارم وظیفه داشته باشم، باید کار کنم، اما فکر راحت طلبی میخواهد و توانایی استقامت در کار را ندارم." (سومی کارد)
بلی، اشخاص بزرگ سال به مهم ترین دروس زندگی که پشت سر کرده اند، موافق اند.
کارل پیلیمر از دانشگاه کورنیل با حدود 1500 شخص را به سنن 70 الی 100 در کتاب اش تحت نام 30 درس برای زندگی: مشوره های تجربه شده و درست برای هشیارترین امریکایی ها." مصاحبه کرده است و سوال اش از مصاحبه شوندگان این بوده است که کدام دروس زندگی را ایشان روایت میکنند؟ چه نوعه مشوره نسبت به دیگر مشوره ها پایدار بوده است؟ کدام اش پایدار بوده است برایشان، ازدواج، پدر شدن و یا خوشی؟ 
به وظیفه ای که خوش ندارید، رهایش کنید.
شاید همان کابوس های را که در شب میبینید و بخاطر اخطاریه هایش فریاد میزنید، بدانید اما صدای از زبان ما در اکثر اوقات بیرون نمیآید. خوب، آن جوش و خروش است که کارشناسان میخواهند به نوجوانان بگویند اینکه گذراندن چند سال در وظیفه های که شما خوش ندارید یک دستوار العمل تاسف بار و یک اشتباهی مصیبت بار است. هیج مطلبی نبود که در برابر اش کارشناسان مستحکم و نیرومند باشند و بتوانند چند وقت متواتر بالای آن غلبه کنند. بکرات نظریه های خود را این قسم سر آغاز دادند،"هرگاه اینجا یک شی وجود داشته باشد، من از خوانندگان شما میخواهم بدانند که اینجا است……" پس نگری از نقطه مجال در لابلای تجارب دراز مدت، ضایع حدود دو هزار ساعت زندگی جبران ناپذیر در هر سال حماقت خاص است.
کدام دروس مهم زندگی دیگر را برای وظیفه تان دارید؟
اینجا لیست بهترین موارد ذکر گردیده است:
1. یک وظیفه را برای پاداش های ذاتی اش برگزینید، نه بخاطر مسائل مالی اش. بزرگترین مشکل وظیفوی که افراد انجام میدهند عبارت از انتخاب شغل فقط بخاطر درامد های بالقوه اش است. یک مفهوم نیت و عشق به کار کسی، حقوق پرداخت روزانه را خدشه دار میسازد.
2. با دیدن وظیفه ایکه شما را خوش میسازد، تسلیم نشوید. نظر به تجربه مجربین، مقاومت کلید پیدایش وظیفه ای است که شما خوش دارید. پس به آسانی تسلیم نشوید. 
3. دشوار ترین وظایف را نیز انجام دهید: هرگاه خود را به یک حالت کاری نا مطلوب دریافتید، تجربه را ضایع نکنید؛ اغلب مجربین از وظایف دشوار موارد آموزنده و پندی آموخته اند.
4. انگیزه عاطفی انواع دیگر را مغلوب میسازد: هرگاه میخواهید به محل کار تان پیروز شوید، کوشش نمایید تا مهارت های میان فردی تان را رشد دهید. حتی افراد و اشخاص با شغل های کاملاً تخنیکی به مشکل مواجه خواهند شد در صورتکه آنها به کمبود انگیزه عاطفی مواجه گردند.
5. هر کس نیاز به خودمختاری دارد: رضایت از وظیفه اغلباً وابسته به این است که چقدر به وظیفه خود، خود مخیار هستید. به آزادی بنگرید که تصامیم را بسازید و به مسیر که میل دارید بدون کنترول زیاد از سمت بالا، حرکت کنید.
هیچکس – حتی یک شخص بیرون از یک هزار شخص- نگفته است که برای اینکه خوش باشیم، باید سخت بکوشیم که پول دریافت کنیم و دست به خرید اجناس بزنیم که در زندگی به آنها نیاز داریم. 
هیچکس – حتی و تنها یک شخص – نگفته است که مهم است همانقدر ثروتمند باشید که مردم اطراف تان هستند، و هرگاه ثروت شما اضافه تر و بیشتر از آنها باشد، بدان معنی که تو به پایه های اصیل موفقیت رسیده اید. 
هیچکس – حتی و تنها یک شخص – نگفته است که شما باید کار خود را بر اساس قدرت دستاورد های آینده تان انتخاب کنید. 
حالا شاید کاملاً هویدا بنظر بخورد هنگامیکه طور فوق سخن گفته شده است. اما این در واقعیت بر این است که چقدر اشخاص به اساسات روز به روز به آن عمل میکنند. کارشناس این گونه نمی گویند؛ در واقعیت هیچکس چیزی مثل این نظریه نگفته است. به عوض آنها بصورت متواتر برای پیدایش راه و دریافت درامد کافی برای تامین معیشیت زندگی و بدون محکوم سازی خودشان به وظیفه ای که خوش ندارند، بحث میکنند. 
بیاد آوردن و از خود پرسیدن در رابطه به اساسات زندگی زیاد خواهد بود. چه نوع آزمایش برای تعیینات بکار است هرگاه شما در مسیر خوش بختی و ندامت قرار داشته باشید؟