آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

درود بر مدیر محترم سایت دوست داشتنی جام غور مان

 

امیدوارم این داشتهای (طریقه ها، فرقه های ، صوفیانه را که در عرفان مقام های بلند را احراز دارند و خدماتی قابل وصف را در عرصه های علم عرفان از خودها به جاگذاشتد اند پیشکش پیش حضور نمائیم : آری من در این عرصه بی توشه ام ، از بزرگان و علمانی محترم غور جناب آقا علم صاحب در هالند الحاج وکیل صاحب سید محمد رفیق خان نادم ،قاضی صاحب الحاج مستمند غوری ، استاد فرزانه یگانه صاحب در صوفیه حاج صاحب عبدالشکور خان دهزاد در هرات باستان . امید پوزش دارم که از کنه هام در گذرند و راه ثوابم نمایند . در عرفان صله رحم ، عاطفه به انسان مقام ارجمند را دارند.
طریقه ها و صوفیانه در قرن سوم به وجود آمده اند که این گونه بر شماری میکنم :

1. -محاسبیان – حارث محاسبی 
2. -طقوریان – سلطان با یزید طفور
3. جنید یان – شخ جنید بغدادی
4. کبرویون – شخ نجم الدین کبری
5. مولویون – مولانا صاحب بلخ خواجه صاحب شخ شمس الدین محمد حافظ شیر رازی ادامه دهنده راه و عرفان مولانا صاحب غزل های عرفانش از زمین به سوی آسمانها و از آسمانها به سوی زمین همواره به پرواز و در حرکت است.
6 صفویان – صفی الدین

در حال حاضر این چهار طریقه عرفانی در حال نیمه جان به شور و رقصند :

1 قادر یان 
2 سرور یان 
3 نقشبندیان – شخ بهاوالدین صاحب نقشبندی (رح)
4 چیشتیان – شخ معین الدین چیشتی صاحب

خیلی متاًسفم ام که پیروان این طریقه ها قدسیت عرفان چهار طریقه ارجمند را نتوانسند پاگزه نگهش کنند : پیروان اماتور این طریقه ها با سناچها شان آرد جمع همی نمایند و خود ها را با آنکه توشه ندارند در دهکده ها ، قشلاق ها و روستهای غور مان صاحب کرامت معرفی منیمایند. خیلی بچاره ام که بزرگان به کرسی نشته این عرصه خاموشان اند.

 

یقیوبیان فروزکوهی

از ملک غور