آرشیف

2015-2-6

عبدالبصیر مولویزاده

درود بر روح پر فتوح فخر الدین شهر یار آ نکه مرغ روحش از قفس سینه اش با حمله عقا بان تیز چنگ به عروج ملکو تی پیوست

 

رشته سخن را میخو اهم از آنجا بیا غازم که ما در چه جا معه زندگی میکنم ،طرز دید ما از جا معه چه است ، آرا یه های فر هنگی وسیاسی ما چه است ،بنیش و نگریش ما چه است بلآ خره ضر ورت های که جا معه ما با فرد ویا شخص که مختصات فوق ذکر را داشته با شد چه است،
اسا سا این را هر فرد از جا معه میداند ما درجامعه زنده گی میکنیم که در مرحله از قدم گذاری به سوی قا نونمندی وقا نون پذری قرار داریم 
،طرز دیدی هر فرد از جا معه هم همین است که گفته شد آرایه های فر هنگی وسیاسی ماهم در مرحله از تطور قرار دارد اندیشه و نگریش ما هم یقینن با محراق این هدف میچرخد که ما در حال عبور از یک ظلا لت تا ریخی به نو را نیت روان هستیم و چنین رسوب گذاری در ذهن هر فرد از جا معه حک و ثبت شده ضرورت که جا معه ما به فرد ویا شخص با چنین روی کردهادارد در مدار اصلی قرار دارد سخنرا نمیخواهم به درازا بکشم سر سخن ما با فخر الدین شهر یار ودسیسه قتل آن است آن شخصیکه در نبوغ از مدنیت ،شگو فیت علمی ،درایت کا مل از بساط سیاسی کشور قرار داشته و همواره با اندیشه های فر هنگی خویش میخواست در اجتماعات ظا هر شود و محفل های ادبی وفرهنگی را را جهت اشباع درک فر هنگی جوانان انجام بدهد_متاسفانه در چنین او ضاع واحوال از طرف یک عده کسانی که در راس دولت محلی غور قرار دارند واصلا بوی ازمدنیت ،قا نونمداری ،نظام مندی و بشر دوستی از دماغ شان استشمام نمیشود بقتل میرسد و یکبار دیگر جا معه فر هنگی غوررا به چشمان گر یان اندو هگین میسازند 
امید وارهستیم روح پا کش خفگان هر شب برای این افراد با شد

 

عبدالبصیر مولویزاده دانشگا ه هرات‎