آرشیف

2015-10-19

نثار احمد کوهین

درود بر جوانان غیور

درود بر جوانان غیور

درود بر جوانان غیور

درود بر جوانان غیور

درود بر جوانان غیور که احساس مسولیت نمودند وحق خواهی ومدنی خواهی خویش را باشیوه مدرن ودموکراتیک در کابل، شجاعانه وقاطعانه دور از هرنوع وابسته گی سازماندهی ورهبری کردند.
روزی نخست که سر وصدای بلند شد که جوینده والی شده، و تاهنوزدرغور نیامده بود گفتم فاجعه است حالامی گویم فاجعه است وصدفردای دیگه می گویم ولایت جوینده فاجعه است.
دوستان گرامی! شما برای زندگی در یک اجتماع از لحاظ علمی وعقلانی مجبور هستید که وضع فکری و اجتماعی همان اجتماع را که زندگی می کنید درنظر داشته، احترام و زندگی خویش را مطابق به باورهای اجتماعی وفق بدهید. اگر خواست تغییر روند فکری واجتماعی را هم داشته باشید نمی توانید ترکی گونه ویابه طورکل کمونیست گونه وطالبانی گونه دست به کار شوید.ما تجربه عملکردهای افراط گرایانه شاه امان الله،ریس جمهور داودخان، رفقای خلقی،اخوانی ها و سرانجام امارت اسلامی یاتحریک طالبانی را باخود داریم وجمعی خود نظاره گر این صحنه بودند ودیدند که اسپ شان زمین خورد و هم اسپ ازبین رفت و هم سوارکار . تغییرات فکری و روند زندگی اجتماعی نیاز به زمان دارد.  برای تغییر واصلاح جامعه مدیریت وبرنامه ریزی منظم بادرک وضع فکری یک اجتماع نیازمند آگاهی هرچی بیشتر وپلان طولانی مدت وفراء زمانی است. از لحاظ جامعه شناسی 75 % خوب بودن وبدن بودن شخص را اجتماع تعین می کند. هیچ گاهی سخنم زن ستیزی نبود وهیچ عقده واهداف تخریب کسی راهم از آدرس جنسیت وقومیت ندارم. من براساس باور ودرک خودم از احساسات وباورهای فکری واجتماعی جامعه ی که در آن زاده وبزرگ شدم حرف میزنم.هیچ انسان عاقلی ولایت جوینده را در غور نمی توانیست ونمی تواند مهر تاید بزند. تعین جوینده به عنوان والی درغور پلان شومی  بود که آگاهانه طرح وبرنامه ریزی شده بود، تااینکه وضعیت غور را پاشیده وپاشیده تر بسازند. هدف این طرح این بوده واست که غوری هارا  مصروف کش مکش های داخلی نموده وبه جان هم بیندازند تا اینکه از بلند پروازی ها وحق خواستن های خویش دورشده وکاملن فراموش کنند. انتخاب جوینده  سیلی آب دار و آمرانه ی بود برصورت  آنانیکه ادعای وزارت ومعینیت خواهی وحق طلبی های چون اسفالت سرک مرکزی وبند برق را سر لوح خواسته ها وشعار های خود داشتند و هر روز به یخن عبدالله وغنی چسپیده بودند . .  فراموش نکنید که وقت دشمن خواست شمارا سیاست زده و خوار وزبون بسازد ازبین شما افراد جاهل، بی شعور وبی سوادی را حاکم تعین می کند تا حاکمیت اش را برشما مشروعیت بخشده ودرحقیقت خودش مدیریت دلبخواهی خودش را داشته باشد. همه میدانیم که اگریک ناتوان ومظلوم را ازبین ماحاکم مانباشد وما درمحور یک خردمند وشجاع جمع شویم بدون شک به زود ترین فرصت سرکشی ها وعدم اطاعت پذیری های ما اوج گرفته و هرگز ما از آن ها کمتر نبوده و نخواهیم بود.
 درنخستین روز انتخاب جوینده باور وفهم من این بود واین است که ایشان آتم بار پرتاب شده وخر مهره نفاق هستند؛ وگرنه به عنوان یک جوان دانشجو بدون وابسته گی های سیاسی و قدرت خواهی هیچ ربطی به من نداشت وندارد که مداخله کنم. خداخودش شاهد است مداخله من  مشوره دوستانه ومسولانه بوده واست؛اماباکمال تاسف بانو جوینده را یا جنون قدرت عقلش را زدوده  ویااینکه آگاهانه ماموریت C.I.A ویا K.G.B خویش را قبول و بر تطبیق آن پافشاری کرده ومی کند.
بار دیگر از همه جوانان دانشجو، تحصیلکرده ها واهل خرد غور خواهشمندم که مسولانه اندیشده و راه چاره را جستجو واز بروز سرطان نفاق درحدتوان ورسالتمندانه  تلاش کنند که جیلو گیری شود. انانیکه لیاقت،کفایت، درایت وشایسته گی ندارند؛ ولی به خاطر عشق باقدرت وثروت پافشاری دارند قوم وخویش هیچ کس نیستند ونباید فریب شان را خورد.

باعرض حرمت: کوهین.
25/7/1394
فیض آباد_ بدخشان.