X

آرشیف

درنگی در برنامه انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی

آقای داکتر اشرف غنی احمد زی در مبارزات انتخاباتی خویش سه اجماع را نام میبرد که اجماع سیاسی, اجماع امنیتی , اجماع اقتصادی است که درکمپاین انتخاباتی از طریق مصاحبه های مطبوعاتی ومناظرات استفاده میکند. 
آقای اشرف غنی احمدزی شاید متوجه شده باشند که هدف از اجماع ملی توافق عمومی به یک روش ویا استراتیژی ملی که شهرمندان یک کشور توافق کلی درحل مشکلات اجتماعی, اقتصادی وکلتوری کشور داشته وتوسط آن یک احساس مشترک دریک جامعه وملت خلق شود , ولی اگر به عمل کرد و روش های سیاسی آقای اشرف غنی احمدزی در طول ده سال گذشته نظر اندازی شود با اجماع ملی که آقای اشرف غنی احمد زی سروصدا بلند کرده قطعا مطابقت ندارد و این ادعای آقای اشرف غنی احمد زی بر خلاف به دیده تردید ونا باوری در جامعه افغان ها بدرقه میشود . شعورسیاسی شهروندان افغان دراثر جنگ های سی ساله خیلی انکشاف کرده و فکر نمی شود که به این شعارهای میان تهی وکلمه پردازی مردم را گول زد
شعار دیگر آن تداوم است , تداوم در چه ؟ تداوم در فرقه گرائی, تداوم در تعصب زبانی ویا تداوم درسیستم سیاسی فاسدی که آقای کرزی اساس گذاشته و یک تعریف مشخص که قناعت جامعه ما را حاصل کند آقای احمدزی توضیح کرده نتوانسته وطرز تشریح تداوم وی در مصاحبه ها فرضیه های ا ست که یک معلم به شاگردان خود در یک صنف درسی تفهیم کند . وهمیش توضیح یک مطلب را به نقاط یک ودو وسه تقسیم بندی میکند . تحلیل گران و صاحب نظران در افغانستان در مورد گفتار های آقای احمدزی به سوالاتی برخورده اند که بهتر است شخص آقای اشرف غنی احمدزی به شهروندان و دانش پژوهان کشور پاسخ بدهد. 
اول : درسانه ها یا بصورت جدی ویا بطور کنایه اصطلاح " دومین متفکر جهان "را برای معرفی آقای احمدزی استفاده میکنند ولی شخص آقای احمد زی درمورد" دومین متفکر جهان" سکوت اختیار کرده ولب برتائید ویا رد آن نکشوده ولی اکنون وقت آن رسیده که شخص آقای اشرف غنی احمدزی راجع به عنوان" دومین متفکر جهان" توضیحات بدهد که توسط کدام موسسه اکادمیک .یا کدام نهاد بین المللی ودرکدام کشوربوی اعطا شده دلیلی که این "عنوان عالی " به ایشان داده شده چه بوده است ؟ ومردم کشورما همه انتظارتوضیحات جناب شان را دارند دوم : آقای احمد زی در مدت نه چندان دوراظهار داشت که : زبان پشتو را که زبان مرده بود اواولین شخصی است که زبان پشتو را دوباره به کمک تلویزیون شمشاد وژوندون زنده ساخت وجنا ب شان برای شهروندان افغان باید توضیح کنند که زبان پشتو چه وقت زبان مرده محسوب میشد ؟ که شما وهمفکران شما بخصوص باکمک اسماعیل ایون توانستید که زبان پشتورا زبان قابل پسند همه شهروندان وآنهم دریک مدت کوتا زبان زنده ومحبوب بسازید ؟ وچه استراتیژی وسیاست های را درهشت سال گذشته برای احیاه زبان پشتودر پیش گرفتید که اخلاف شمااز صد سال به این طرف درست یعنی از زمان محمود طرزی تا امروزبا وجود توجه بی نهایت که به زبان پشتو داشتند موفق شده نتوانستند.هدف نهایی سردار محمد هاشم خان , گل محمد مومند وسردار محمد داود خان تعویض زبان فارسی به زبان پشتو بود ودر راه تعمیم وتوسعه زبان پشتو این رهبران سیاسی چه جان فشانی های که نکردند وشخص شما باید توضیح نمائید که در کدام دوره وتوسط کدام رهبرسیاسی کشورزبان پشتو بصوب نابودی سوق داده شده بودکه شما آنرا دوباره احیاه کردید ! آیا این اظهارات شما جفای بزرگ در خدمات , روش ها وعمل کرد رهبران سیاسی گذشته پشتون نیست ؟ که زحمات صد ساله رهبران گذشته پشتون رابکلی نادیده گرفته واین کریدت را بخود وهمفکران مختص میسازید.آیا این اظهارات به اجماع سیاسی شما کمک خواهد کرد؟.
سوم : آقای احمد زی خودرا مربوط به قوم کوچی میداند وبه این قوم افتخاردارند آیا شما درمورد قوم تان معلومات کافی دارید؟ ویا آنکه همه چیز را نادیده می گیرید , نفوس کوچی را بطور تقلبی دوملیون وده کرسی پارلمان را به این قوم اختصاص داده اند در حالیکه کوچی یک قوم مجهول الهویه ومتعلق به هیچ منطقه نیست یک قوم عقب مانده قرون وسطی است, تذکره شهروندی ندارند, واز محیط تعلیم وتربیه بدوروازتکالیف ملی معاف اند ,در احصائیه دیموگرافی نفوس افغانستان که توسط موسسه انکشاف بین المللی امریکاه (یو اس ای آی دی ) درسال 1973 صورت گرفت ودرسال 1975 به نشر رسید نفوس کوچی ها را 107400 نشانن داده است , ودرجریان انتخابات ریاست جمهوری تا حال به تعداد 23000 کوچی ازاطراف ونواحی کابل راجستر شده اند از شما سوال میشود که نفوس هزاره, اوز بیک وتاجک را که شما اقوام خورده هویت مینامید می خواهیدکه در زیرچترهویت بزرگ کوچی گری مدغم شوند؟آیا این همه امتیازاتی که شما وهمفکران شما به کوچی ها میدهید خصومت وبدبینی های اجتماعی را تشدید نخواهد کرد؟.آیا این تفکر کوچی گری شما به اجماع امنیتی تان کمک خواهد کرد ؟
آیا دستار, تسبیح , شلوار وقمیس را که به تن کردیدوقبل ازانتخابت روانه حج عمره شدید تظاهرنیست ؟ آقای کرزی هم چپن وکلاه پوست وپیراهن وشلوار(تنبان) دربرکرد ولی چهره واقعی آن با این همه تظاهرافشا شد, مشرف شدن به مکه معظمه برای آن نیست که شما از رفتن به مکه استفاده سیاسی کنید ؟.
چهارم : در اظهارات اخیر تان که تلاشی خانه ها, کشتاروبه اسارت کشیدن مردم دربخش های جنوب از یک قوم بطور گسترده جریان دارد شما این سوال را میکنید که چرااین تعقیب نظامی درسائیر مناطق افغانستان وجود ندارد ؟ درمورداین اظهارات آقای احمدزی باید گفت که فعالیت های تروریستی بخصوص دربخش های جنوب وجنوب شرق کشوردرجریان است درمناطق مرکزی ,شمال وشمال شرقی کشوربمب گزاری ها وقتل افراد بیگناه به ندرت وجود دارد وتنها درچاردره قندزکه این منطقه که ازیک قوم خاص نمایندگی میکند وقتاً فوقتاً بمب گزاری وقتل اشخاص بیگناه صورت میگیرد.
چهارم : شما دردوران ماموریت بانک جهانی به حیث مشاوردرمسایل افغانستان وپاکستان چند رساله به طرفداری از به قدرت رسیدن طالبان نشروهمچنان تذکردادید که قبایل واقوام پشتون درهردو طرف سرحد به غربت وبیچاگی بی حد وحصردچاراند که اگر پشتون های هردو طرف سرحد حمایه قوی پولی ومالی شوند فعالیت تروریستی دراین مناطق فروکش خواهد نمود وهم یک کتاب با همکاری یک امریکائی درمورد نظام سالم دولتی تدوین کردید آیا باین نشرات محدودی که شما دارید عنوان دومین متفکرجهان را بدین وسیله کسب نمودید یا فعالیت های دگراکادمیک هم داشتید که برازندگی شما را تثبیت کرده باشد وما ازآن معلومات نداریم ؟ 
پینجم : درهرکشور تعامل بر این است که ژورنالیستان درموقع انتخابات در مورد سلامت جسمی وفکری نامزدان ریاست جمهوری سوال میکنند که متاسفانه ژورنالیست ها ی ما در مصاحبه ها ومناظره های مطبوعاتی این سوال را از کاندید های ریاست جمهوری نکرده اند .اشخاصی که با آقای اشرف غنی احمد احمدزی همکاروازنزدیک با اودرتماس بودند شکایت ازکرکترآقای احمد زی داشتند واورا شخص پرخاشگر,عصبی مزاج, مغرورویکه تاز که درعین زمان ازمریضی معده شکایت دارد تعریف میکنند. 
گر چه شخص آقای احمد زی مصروف رقابت های انتخاباتی است ولی ستاد انتخاباتی وی و ژورنالیستان که نامزدان ریاست جمهوری را برای مناظره دعوت میکنند این نوشته رااز نظرگذشتانده ودرموقع مساعد برای وضاحت موضع این سوال ها را مطرح کنند. 
وطنداران محترم ! افغانستان در یک مرحله حساس تاریخ قرار دارد ما باید به شعارهای واهی یک یا چند نامزاد انتخاباتی گول نخورده ووظیفه ایمانی ووطن دوستی ما افغان ها است که گفتار کردار وروشهای گذشته این کاندیدهای انتخاباتی را بخوبی تحلیل کنیم تا باشد با یک روحیه وحدت ملی دست بهم داده واین مملکت بلا کشیده را از بحران نجات دهیم و با سهم گرفتن درانتخابات با یک روحیه برادری وبرابری وحدت ملی را تقویه بخشیده و یک حکومت وسیع البنیاد که نمایندگی ازهمه اقشار وگروه های اتنیکی که متضمن نجات وطن از وضع نا هنجارونابه سامان کنونی باشد انتخاب و راه را برای یک آغاز نوین هموار سازیم .

کم انتخابات در مورد گذشته از آن اشخاصی که در وزارت مالیه , ریاست پوهنتون با شما همکار بودند وشمارا ازنزدیک می شناسند شما را از نگاه کزکتر شخص عصبی مزاج , یکه تاز وخیلی مغرور ودرعین زمان شخص مریض تعریف میکنند . واین که دین به شما بر چسپ ناینده طالبان اشخاصی که از نزدیک با شما بوده ویا همکاری داشته شما را ازنگاه کرکتر وشخصیت شخص خود خواه, عصبی مزاج یکه تاز وشخص مغرور تعریف کرده اند اگر این انتقادات واقعیت ندارد پس چرا شما دوباره مسلمان شدید 
تعداد واز تکالیف ملی کشورمعاف اند اینکه به این قوم افتخارمیکند احساس شخصی اش است که دراین موردوی راکسی می را ملامت کرده نمی تواند وهمان طور ازبیک , هزاره وتاجک حق دارد که به قوم خود افتخار کند که مجموع این اقوام ملت را تشکیل میدهد وبناید یک قوم را بر دیگری ترجیع داد سوال اینجاست که اگر اشرف غنی احمدزی کوچی است بناید کوچی را اکر به این قوم افتخار میکند البته شمارید چرا این بدبختان که ازصدها سال به این طرف در بین کشور پاکستان وافغانستان سر گران اند شما میدانید که این گروپ خودرا تبعه افغانستان نمی شمارند در ک گرفت که های را که روش های را این ادعای آقای اشرف غنی احمد زی را به دیده تردید وبی باوری مینگرند .

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.