آرشیف

2014-11-22

عصمت الله راغب

درنگی بر زنده گی مارشال قسیم فهیم.

بازگشت همه بسوی اوست

«مرده را به بعدی یادنکن که سودندارد»همه رفتندوماهم میرویم!!:مارشال محمدقسیم فهیم فرزندفرزانه جهادومقاومت،سالاررشید،ابرمردتاریخ،نخبه سنگردارتوحید،قهرمان وسلحشورمیدان مبارزه ،مردخسته گی ناپذیر،مردکی درقاموس آن شکست معنانداشت،این علم بردارراه یی آزادی وسرحلقه راه وحدت،مردشمیروقلم مورخ 18/12/1392 ساعت 11:30 یاران را تنهاگذاشت!! وباجواریاروهمسنگری همیشه گی خودقهرمان فقیداحمد شاه مسعودوجمله همسنگران خودپیوست. روحش شادویادش گرامی باد.سخن ازمارشال،سخن ازیک مکتب متشکله ازاندیشه هاوباورهابرای نجات افغانستان است،درواقع سخن ازمارشال سخن ازاوراق وبرگهای تاریخ ازافغانستان معاصر است که درسه دهه اخیرباعزم متین وارادۀ قاطع، راه را برای بسیج ووحدت ملی برای دیگران گشوده وبااین اهتمام ثمارش، یادآن اسوه جهادومقامت مستمر درخاطره هاجاویدان خواهدماند.آنچه را که از زبان دیگران درمورداین قدوه زمان استماع نمودم هیج درفشانی ومدح را نشنیدم مگر؛امتزاج بااین وصف که متوفی، جان فشان وایثارگرراه تحکیم صلح ووحدت ملی بوده ودرانجام امورمحوله وفرمانهای خویش دربرابرملت افغانستان بسیارعیار وبااجرای هرعمل که منافع ملت اش درآن دخیل بودی به قاطعیت تمام آنرا درصحنۀ اجرامیگذاشت که این صفت بیانگردرایت وشجاعت شان درتاریخ افغانستان است واین ممیزات اوراق زیادی ازتاریخ فردای کشوررامشحون خواهدکرد.درگذشت ووداع این یگانه مارشال افغانستان نه تنهابرای ساکنین زادگاهش (سرزمین مردخیزپنجشیر)بلکه برای تمام مردم افغانستان مایه حزن واندوه بس خطیراست!مردیکه ازگهوارۀ پرورش تاکوچ مرغ روحش به عالم بالا،همواره تلاش،جدوجهدشان متمرکزبرداشتن افغانستان باثبات، ایجادحکومت اسلامی ومردم سالاری،حاکمیت ملی،تامین عدالت اجتماعی،مشارکت ملی و…بوداین اسوه والگوی مقاومت که بعدازقهرمان ملی احمدشاه مسعود سمت رهبری وفرماندهی مقاومت رسماًبا آن ماکول شد وتاآخرین رمق حیات که کبوترروحش به ملکوت علی پیوست درکنارهم مهینان خودبوده،دراین مدت سائیس ومدیر،یکه تازوبی نظیردربین دیگران بودکه مدیریت وسیاست شان بعدازاجلاس بن وتشکیل اداره موقت تاحکومت انتقالی وختم دوره کاری حکومت آقای کرزی بعدازدودورۀ ریاست جمهوری(که عنقریب است) درافغانستان که به پست های بلندی ایفای وظیفه نموده است به قاطبه انام افغانستان واضیح وآشکارمیباشد.ودرسخت ترین شرایط افغانستان درکنارمردم خودبوده وهرگز درپی ملجاهای امن درخارج ازکشور به تتبع اززنده گی فردخود نپرداخته وهمیشه درکنارهموطنان خودحیات راگذرانده است.جاداردکه چندجمله را درارتباط به تسلسل اززنده گی ومبارزات مارشال فهیم ازآغازتاانجام به تفصیل برای خواننده گان به تصویربکشم:مارشال محمدقسیم فهیم فرزندمولوی عبدالمتین درسال 1336 خورشیدی درروستایی اومرزولایت پنجشیردیده بجهان گشود،وی تعلیمات ابتدایی خویش را درزادگاهش پنجشیر به پایۀ اکمال رسانیده وسپس جهت فراگیری تحصیلات بیشترواردکابل ودرسال 1377 ازدارالعلوم عربی کابل فارغ گردید،مدتی را درکابل وبعداًواردپاکستان وسپس دوباره دراول حمل سال 1358 واردافغانستان درولسوالی شیگل ولایت کنربه مبارزات خویش پرداخت وسرانجام پس ازمدت وارددرۀ پنجشیرشدوهمدوش بااحمدشاه مسعود،ابتدا درپنجشیروسپس درسایرنقاط کشورهمت گماشت. وی بحیث فرماندۀ مجاهدین درولسوالی اندراب ولایت بغلان نیزایفای وظیفه نمود ودرسال 1360 درراس یک هئیت عالی رتبه مجاهدین به شمال شرق اولاًبه بدخشان ،بغلان،تخاروکندوزجهت بسیج مجاهدین درچارچوب شورای نظارسفرکردودراین راستانقش مهم وارزنده را ایفانمود.مرحوم فهیم درسال 1366 خورشیدی بحیث فرماندۀ عمومی مجاهدین درشمال کابل مسؤلیت نیروهای مجاهدین را به عهده گرفت،درسال 1368 برای گسترش وانسجام بیشتری مجاهدین به ولایات شمالی مزارشریف،جوزجان وفاریاب سفرکردوبه موفقیت های مزیدی دست یافت.مارشال فهیم درزمان حکومت دکترنجیب وپیروزی مجاهدین در5 ثور1371 خورشیدی دررأس نیروهای مجاهدین واردکابل گردیدودرهمین سال بحیث وزیرامنیت دولت مجاهدین مقررشد،وباسیطرۀ طالبان درسال 1375 مدت کوتایی بحیث فرماندۀ عمومی نیروهای مقاومت درولایات شمال افغانستان ایفاوظیفه کرد.مرحوم مارشال پس ازشهادت قهرمان ملی کشوراحمدشاه مسعوددر18سنبله 1381 خورشیدی فرماندۀ کل نیروهای دولتی ومقاومت را بدوش گرفته وبتاریخ22 عقرب سال 1380 به همکاری نیروهای ائیتلاف بین المللی واردکابل شد.مارشال قسیم فهیم پس ازبرگذاری کنفرانس بن اول وایجادادارۀ موقت بحیث معاون اول رئیس جمهوراداره موقت ووزیردفاع ملی کشورتعین شد.وبتاریخ 15 ثورسال 1381 خورشیدبه پاس خدمات ارزندۀ ونقش همه جانبه اش به آزادی کشوربلندترین رتبه نظامی یعنی مارشالی را دریافت کرد.مارشال فهیم پس ازلوی جرگه اضطراری برای باردوم بحیث معاون ووزیردفاع کشورنیزتعین گردید.قسیم فهیم به دریافت مدال احمدشاه مسعودنیزمفتخرشداست ودردومین انتخابات ریاست جمهوری منحیث معاون اول حامدکرزی تعین وبعدازپیروزی انتخابات در 29 عقرب سال 1388 خورشیدی حلف وفاداری یادکرد،مارشال به زبانهای دری،پشتووعربی تسلط داشت.موصوف متأهل بوده وازمرحومی 12 فرزندبجامانده است.مارشال افغانستان ومعاون اول ریاست جمهوری سرانجام به عمر56 سالگی روزیک شنبه مورخ18/12/1392سرای فانی را به قصدسرایی باقی ترک گفت.روحش شادیادش جاویدان باد.

بااحترام عصمت الله"راغب" 
1392/12/18