آرشیف

2014-12-30

نورآقا جامی

درمـــــورد مـیـــــــلاد

 

نخست ازهمه فرارسیدن میلاد باسعادت سرورکائنات اشرف مخلوقات منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی "ص" را تمام امت اسلام خصوصآ مردم مسلمان دین دوست ولایت غورباستان والخصوص دوستداران وعلاقمندان سایت جام غورتبریک وتهنیت عرض نموده وحال قطعه شعری که مولانا عبدالله بسمل است خدمت شماعزیزان تقدیم میداریم .

نــاگــه ازکــوه صـفــا صـبـح صـــداقــت بــردمـیـد
دردل صـحـــرا نـشـیــنــان پـــرتــوعـرفـان رسـیـد
 
ظـلـمـت جــهــل ازبـیـابــان عـرب دامـن کــشــیــد
شــورش بــرخــاسـت هـرسـوکـافـتـاب آمـد پــدیـد
 
 مـشـرقـسـتـان تـجـلـی گـشـت ازاودشــت حـجــاز
دیـــده شـمــاســیـــان ازفـــرط حــیــــرت مـانـدبـاز
 
چـشـــم اوروشــن ســوات ازکـحـل مـازاغ البصر
شــق صــدر ش مــوضـح مضمون وانشق الـقمر
 
شـمــع جـمـع انـبـیــا فـخـر رســول خــیــرالـبـشـر
عـیــســـی داود صــولــت مــوســـی ادریــس فـــر
 
خــواجـــه هـــردوســـرا خــورشـیـد اوج الـضحی
درت الـــتـــــاج نــــبــــود شــافــــــع روز جــــــزا
 

درآخیر

صـــد ســـال مــیــتــوان سـخـن اززلـف یـارگـفـت
دربــنـــد ان مــبــاش کـه مـضـمـون نـمـانده است
 

تشکر ؛ سپاس امتنان ازسایت جام غور
بااحترام
نورآقا «جامی »
ازولایت غور
شهرچغچران