آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

درس

ازسى سال واندى بهرعبرت درس نگرفته ايم
بعد سال ها، مسيردرست درپيش پس نگرفته ايم

هنوزتداوم جنگ و معركه ، دربدرى و نفاق 
دست ازين شروفساد و كارهاى نحس نگرفته ايم

سالها زين تخريب وويرانى مُلك وكاشانه
جزرنج وماتم،به خوشى حتى يك نفس نگرفته ايم

پيوسته بنام رهبر،ولى پيرواجنبى وبيگانه
قاعدملى ودلسوزبرحال ملت هيج كس نگرفته ايم

ظالم وفاسدهرروزشودچاق تربرنگى دگرى
بهردستگيرى مظلوم ،دادخواه ودادرس نگرفته ايم

هنوزم كه هنوزاست روان درراه شروفساد
درره خيروثواب گوش به حرف يك كس نگرفته ايم

دبير،چه سازوبرگى است درين مُلك ووطن
كه نه ازخودوديگران بهرخيرهيچ درس نگرفته ايم

 

دبير٢٠١٤هالند