آرشیف

2016-4-9

علم عبدالقدیر

درس های نماز

نماز ستون دین ، شاخص مرد مؤمن  ، مرجع امید در روز ها ولحظه های سخت، ، شلاق منع کننده  از فحشا ومنکرات ،کلید  ورود به  جنت آموزگار ومعلم امور زندگی هم هست که  ;I جزء از فوائد اجتماعی آن نیز میباشددرینجا به برخی موارد اشاره میکنم.

  •       اهمیت وارزش وقت :نماز بر مؤمنان مطابق وقت فرض شده)  لذا نماز بما درس اهمیت وارزش وقت را میدهد.

  •       درس نظافت وپاکی: در وضو وطهارت به ما درس اهمیت پاکی ونظافت را میدهد ومیفر ماید ( خداوند ج توبه کنندگان وپا گیزه گاران  را دوست دارد وهم پیغمبر ص میفر ماید نظافت جزء ایمان است وایمان باعث کسب رضائی الهی وسر انجام باعث دخول در جنت میشود وما غالبا در اوقات پنجگانه وضو میکنیم.استجا ، شستن دهن وسائر اعضای بدن با عث طراوت وتازه گی میشود.و هم میفر ماید دهان شما مسیر عبور قرآن است پس آن را خوشبو وپاک نگهدارید.

  •       درس استقلال وآزادگی: تکبیر تحریمه وهمه تکبیرات بما میآموزاند که تنها ذات بزرگ ومرجع امید خداوند ج است با تکبیر تحریمه با دنیا وداع  و بخدا می پیوندید  و راز آزادی واستقلال را می آموزیم، وقتیکه الله اکبر میگویئیم دیگر ترس وخوف وعجز وکرنش در برابر هر ستمگری را رد میکنیم.

  •       درس برابری وبرادری:از قیام واستاد شدن در یک صف درس مساوات وبرابری را میآموزیم : در نماز  فقیر وثروتمند ، سیاه وسفید شاه وگدا  بدون تفاوت وتبعیض در یک صف  پیوسته به پیشگاه خدا  استاد میشود که روشنترین  درس عدالت ، برابری وبرادری را بما میدهد.

  •        درس وحدت وهمبستگی :از رو آوردن بطرف قبله درس وحدت ، اتحاد وهمبستگی را میآموزیم.هرکس به هر شکل که عبادت میکند مهم نیست.مهم این است که همه مقصد وهدف واحدی دارند به پیشگاه یک خدا وبسوی یک قبله استاد میشوند نام همه مسلمان است.

  •       درس نظم وتر تیب  در زندگی : رعایت تر تیب  دراجرائی ارکان نماز در حقیقت  درس نظم وتر تیب است :از قیام وقرائت ورکوع وسجده وقعده وسائر حرکات منظم وپیهم  در نماز ما وتر تیب در امور زندگی را میآموزیم تا او لویتهارا در زندگی خویش تشخیص وهر کدام را بجای آن تنظیم کنیم.

  •       درس  خدا جو ئی وتعهد به بندگی : با قرائت  فاتحه  در هر رکعت از نماز  ها به بزرگی وعظمت خدا  اعتراف و تعهد نموده درس تعهد و معرفت وقدم گذاشتن به معراج انسانیت را از مسیر علم وهدایت الهی میآموزیم.

  •       درس نزدیکی خدا وبندگانش :با سلام دادن شما دوباره به مردم بر میگیردید پس میدانید که خدا وبندگانش با هم خیلی نزدیک اند. شما با عبور از پل تکبیر تحریمه به دیار خدا میروید  وتلاوت سورۀ فاتحه با او راز ونیاز میکنید وبا باز گشت از پل سلام به جمع مردم می پیوندید وبه ایشان مژدۀ سلامتی ورحمت میدهدید .با سلام گفتن به  انسانها  درس  پیوستن به انسانها وآغاز دوباره زندگی را میآموزیم .بلی نماز برای ما درس زندگیست.وچه راز های دیگری از رهگذر ثواب وتا ثیرات  فز یکی وصحی در حرکات نماز نهفته شده که تحقیق دانشمندان درین زمینه گنجینه های را بدست ما میدهد….

بلی:نماز ستون دین ، زینت وجود وچراغ  دل انسان مؤمن ، وسیله  بیرون شدن از غفلت، ، تقویه مغز اسان  ووسیلۀ  کمک خواهی از  خدا در شرائط سخت  وشلاق منع کننده از زشتی هاست..حقیقت هم همین است ومن میگویم اگر کسی دانسته نماز و سورۀ فا تحه میخواند دیگر از انذار وتبشیر اضافی بی نیاز است چون خودش در هر رکعت به بزرگی خدا اقرار وبه اطاعت از خدا تعهد و،راه پیامبران وراست کاران را استدعا  واز گمراهی اعلان بیزاری میکند و مفهوم همه مسائل تعبدی در معنی سورۀ فاتحه نهفته است . سورۀ ایکه در هر رکعت تکرار میشود.ما اگر معاانی  کلیمات سورۀ فاتحه را برای شان بفهما نیم آنها خود بهتر از ما عمل  خواهند کرد.پس دین را بیاموزید.خدا جوئی بهتر از خدا گو ئی است.