آرشیف

2019-8-13

رفعت حسینی

درسکوت شکستن

 

درسکوت شکستن

 

تونیک میدانی

 

بدونِ اینکه بگویم.

[

 

که روشنی چراغ

 

نیست سحرگاهِ بهار

 

و درسخن ِمرد دین

 

همیشه

 

نیرنگ است

 

و گاه

 

بی ستیزه وخشم

 

گام وراهی نیست

 

و

 

درسکوت شکستن

 

نه کارِانسان است.

[

 

بدون اینکه بگویم

 

تو نیز می دانی.

برلین

سپتمبر دوهزارهفـده

))