آرشیف

2015-1-10

بصیر احمد نیکزاد

درد مـلـــت هـــرات‏

آیا این رامیدانیدکه ازو لسوالی شیندند قریه زیرکو بیش از 76جوان هراتی ما اعدام شده 560 تن زندانی و محکوم به اعدام هستند  درکشور ایران بخاطر قاچاق موادمخدر و چرا ؟ و چرا هرات به انزوا است ؟
افغانستان بعداز سده ها عقب مانده گى ضرورت اساسى ونياز مبرم به يك حركت متين ، استوار، اگاهانه وبيدارى از خواب دقيانوسى رادارد اماخوشبختانه ويا بدبختانه مابيدار شديم ظلم، بیکاری وبى عدالتى كه تا به امروز جريان دارد كه اين پرداخت گزاف محصول عقب مانده گى سده هاى است كه از اثر سياست هاى استعمارى ومهمتراز آن اشتباهات جبران ناپذيررهبران ومجریان امور ديروز وامروز ماست ،فقر فرهنگى، فقراجتماعى،فقراقتصادى وفقر سياسى وده ها مرض مزمن ديگريكه دامنگير جامعه عقب مانده ما شده ودر هر گوشه این وطن خبراز جنگ ، انتحار، انفجار، بیکاری، تجاوز، افراطیت ودیگرنابسامانی های اجتماعی است عنصر مهم واساسى يك جامعه كه هم پذيرى وزيست باهمى و وحدت ملی است  ازما گرفته، وسياستمداران ما تشنه به قدرت براى رسيدن به اريكه قدرت از انواع شيوه هاى منفور استفاده مى آورند واين شيوه ها را كوتاهترين راه رسيدن بر مسند وكرسى ميدانند،درد از ملت هرات است !!!! واگر آسیاب از پدرشان هم باشد، کار به نوبت است، موتاسفانه به حق ملت هرات بی نوبتی شده و خواهد شد  هزاران مغز جوان و کارکن هرات  از صف بیرون نگهداشته شده قدرت و سیاست شهر وندی هرات مثل همیشه ترور و به گروگان گرفته شده آیا  ملت هرات  حق ندارند ظرفیت خود را برای توسعه ی مملکت به کار گیرند مگر چرا باید محکوم وبه حاشیه باشیم و قربانی معامله گران شویم آیا ما منتظراین باشیم که  تا نظامیان شکست خورده و مجریان خائین خود فروخته و معامله گرخود به خود بمیرند تا نوبت به ما برسد؟  امروز هزاران فعال جوان و توانمند امنیتی اردوی ملی  و پلیس ملی ما  در انزوا قرار دارند؛ اما آقایان و سهم داران شرکت سهامی، هنوز فکر می کنند که قفل شرایط کنونی با همان نطفه گذاری های گروهی یک دنده زورگو و کهنه باز خواهد شد. امروزقدرت به گونه یی است که « معاملهء طرف های داخلی و خارجی» تعیین کننده است نه حرکات سلیقه ای و نمایشی جامعهء مدنی و عدم وحدت مردمی ما که پیشاپیش قربانی شده. باید موج های مسئول علمی ومجریان امورهرات شکل گیرند که هم در برابر قانون گریزی ها بتوانند دیوار مردمی بسازند و هم حکومت را ناگزیر به انعطاف از « معامله محوری» به مردم مداری تخصصی کند…باید ملت هرات  در آسیابی که نوبت شان قربانی شده  بخاطر گرفتن نوبت کار به گونهء بنیادی داخل حکومت شوند و آن را از بنیاد تا مرزممکن تغییر دهند   و برای ساختنش باید به عمق آن ریشه دواند و راه را برای مردمسالاری باز کنند. این کار نیاز به آگاهی و ایثار وحدت  و در کنار آن جامعهء مدنی را از واکنشی  سلیقه ای و نمایشی بودن بیرون آورد و میکانیزم های دقیق دادخواهی و آگهی دهی را پیدا و پیاده کرد

نویسنده بصیر احمد نیکزاد