آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

درد كه روان من درآن ميسوزد

 
دوستان عزيز وخواننده گان نازنين جام غور سلام !به آرزوي صحتمندي شما، رشته اي سخن را با شعر زنده ياد (عاصي) آغاز ميكنم.

درد كه روان من درآن ميسوزد    بال وپر جان من درآن ميسوزد
ازبستري قلب كوچكم تادريا        خشك وترآن من درآن ميسوزد

دوستان عزيزطوريكه شما ميدانيد درد سال ها جنگ وخون ريزي ،درد آواره گي وپريشاني ، درد زبوني وناتواني،درد خود ستيزي وبيگانه گرائي،درد نا امني ونفاق افگني،درد خود برتر بيني وامتيازطلبي،درد جهل كاري وفريب وريا وتزويروسرانجام ترفندواكاذب كه همه وهمه مردم مارا زيان بار كرده است وهر فرد اين ديار را دردمند ، مبارز وپرعاطفه بار آورده است .
 خصوصا غور باستان كه تا هنوز حكومت حاكميت چندان ندارد واين وضعيت تاهنوز دربسياري  ازگوشه وكنار غور درجريان است كه ماشاهد درگيريهاي بين قومندانان مسلح غير قانوني،دزدي و راه زني ، رشوه وفساد اداري … بوده ايم  10 سال از عمر اين حكومت گذشت  ملياردها دالر امريكائي دركشور به مصرف رسيد نه امنيت است در غور ونه هم بازسازي چشم گير درين ولايت صورت گرفته است . همچنان درفصل اول ماده ششم  قانون اساسي افغانستان آمده است كه دولت به  انكشاف متوازن درهمه مناطق كشورمكلف مي باشد، اما متاسفانه نسبت به ولايت غور اين ماده برعكس عملي ميگردد. تعداد از وكيل صاحب ها ي غور به پوهنتونهاي شخصي دركابل  به تحصيل پرداخته اند كسانيكه بايد قانون بسازند وازنحوه تطبيق قانون اساسي، عدالت وصداقت حكومت وروند كار آنها نظارت بكنند . كسي كه شاگرد پوهنتون باشد مردم چي انتظار از آنها بايد داشته باشند؟ وكيل صاحب هاي محترم! بدست آوردن آراي مردم مظلوم بمعني بدست آوردن برسيه تحصيلي نيست ،بلكه دفاع ازقانون وحقوق مردم رنج ديده ودردمندكه امانت را به شما سپردن  ميباشد. وهمچنان والي صاحب ولايت غور كه با آمدنش مردم غور به هيجان آمده بودن وتحقق آرمان ها وآرزوهاي خود را  درسيماي انديشه اي او مي ديدن بلاخره اين آرزو وآرمان هاي شان بعد از گذشت زماني به يائس ونا اميدي تبديل گشت.
حضرت عمرفاروق( رض) به پسرخود عبدالله (رض) گفت كه پسرم! بعد ازين كه من از دنيا رفتم سه شب بعد تو مرا درخواب ميبيني ولي پسرش بعد از 12 سال پدر خود را درخواب ميبيند، پسرش سوال ميكند كه پدرعزيزم ! چه شد كه 12 سال انتظاركشيدم تا اينكه شما را درخواب ببينم درحاليكه قرارشما 3 روز بود؟ آنحضرت (رض) فرمودن كه درين 12 سال من مصروف بازگو از خلافت وزندگي  خود درنزد پروردگار بودم از همين سبب بود كه مرا بعد از 12 سال درخواب ميبيني . با جود عدالت وصداقت كه آنحضرت (رض)  نسبت به امانت (خلافت) خود داشت 12 سال در نزد پروردگار عالم زره  زره حساب ميدهد. اي دولت مردان ! اي قدرت طلب ها ! اي زور مندان ! روز آخرت را درپيش داريم درآنروز پول وثروت، وسيله وزور دنيايي  به درد ما نميخورد از پروردگار و روز آخرت بترسيد، بس است ظلم وستم از خدا بترسيد !!!
 
با احترام