آرشیف

2015-1-16

nabianwary

درد عشقی کشیده ام کـــه مپرس

از ملک غـــــــــــور
زیر نظر مشاور ثبت
 
 
درد عشقی کشیده ام که مپرس
زهر هجری چشیده ام که مپرس
 
گشته ام در دنیای «انترنت» آخر کار
سایت «جام» برگزیده ام که مپرس
 
پیش از هر حرف و سخن میخواهم عرض ادب داشته باشم به جناب صاحب امتیاز جام مان دانشمند محترم جناب آقا علم صاحب و طرفداران این سایت پر نفوس، این سایت خودم، سایت دوستانم و سایت هم فکرانم، سایتِ که میتوانیم طاغوتان عصر را که در زیر رخت دموکراسی در آمده اند، هدف قرار دهیم.
آری: جوانان را از دنیا دعوت فرمودند که افغانستان در معرض خطر قرار گرفته است نجات فرمائید که بسوختیم، در گرفتیم صدا مان را گوش نیست که بشنود، دود مان را چشم نیست که ببیند آری: جوانان دنیا بخاطر نجات شما عالیقدر ها و مردم مستضعف افغانستان را از یوغ حسارت جباران و ستمگاران رها ساختند مرحبا به پدران و مادران ایشان!!!
آری: دنیا لبیک لبیک لبیک و ثم لبیک گفته اند آمده اند افغانستان و مردمانش را نجات عطا فرمودند از چنگ شما اربابان رعیت دوست خدا خود نجات مان بدهد که ما سوخیتم و در گرفتیم دیگر گوش و چشم در دنیا سراغ نداریم که ما را از شر شما نجات عطا فرمایند.
شما شاید نبینید ما در غور شاهد آنیم که جوان بچه ها مان را بعد از فرا خوانی به ارتش به تکه سه رنگ سیاه سرخ سبز رنگ پیچش همی دهید و از قندهار و هلمند دوباره به مادر دردمندش خون آلود که اصلا نمیشناسد که در طابوت فلان بن فلان بن فلان برای ابد خسپیده است و شهید گفته ما به گورش میسپاریم و این نوای «ژالــــــــــــــــــــــه» را که به ماتم عزیزان مان سروده بود بر سر مزارش مینهیم.
ای لعنت مادران دنیا بر هر که فروزد آتش جنگ
جناب برگزیده افغانستان رئیس جمهور حامد کـــــــــــرزی مگر، یک سر این ناله ها فریاد ها بر کاخ شما، کاخ ریاست جمهوری افغانستان فرود نمیآید؟ که بسوختیم، در گرفتیم اگر دینا ما را نمیبیند شما ناله مان را بامدادان و بین عصر و شام بگوش جناب خود میشنوید چرا ما را ازین ماتم نجات نمیفرمائید این تنها ماتم ما نیست بلکه ماتم همه دنیاست افغانستان را به سه دوره ریاست جمهوری به ماتم سرا مگر تبدیل نفرموده اید.
ما آرزو داشته باشیم و خوشبین به آن باشیم؟ که روزی صلح پر و بالش را بر فضای آفتابی و نیله گون نه تنها غور بلکه سراسر این ماتمستان باز خواهد کرد.
بترس زناله پیر مادر سحر گـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهان
که گر به کاخ ریاست جمهوری زنند روزنی در آن سازند
منظور از کاخ همان حرم سرای که مرحوم داکتر نجیب الله به خویش ساخته بود نمیدانم جمهوری  اسلامی افغانستان همان کاخ را با خود دارد یا به گونه ی مجتمع فرهنگی اتحاد شوری سابق از بیخ و بن برداشته اند.
هنوز دیر نشده غور را زیر دید بازسازی قرار بفرمائید اگر نخبگان، علماء، روحانیون، مادران و پدران غوری که در خارج از مرز ها به پناه بسر میبرند یا اندرون این ماتمستان (افغانستان) به جوانان غوری، به پیر مادران و پیر پدران غوری و جوانان این خطه را به عصیان فرا خوانند و دستور عنایت بفرمایند که علم بر کوهساران بر زنند. آنگاه طپیدن مصلحت نیست چه فرق خواهد کرد که لاشه مان را سگان کوه مان خواهند خورد و بر لاشه مان عو عو کنان مرحبا خواهند گفت، زهی بر تو جوان غور که بر شکم سگ کوهت دفن گردیدی بخواب آرام، بخواب آرام ما ناله مادران داغدیده غور را همچون شما بامدادان و شام استعما مینمائیم خدایا تو به حاکمان کابل انصاف عطا بفرما که هم ماس را از ما نگیرند و هم تاس مان را ما حاکمان با عدل و با انصاف از پروردگار عالمیان به کابل استدعا نموده ایم زهی نا سعادت که ما در ملک غور داریم.
با تعارفات فراوان
فروغ دیده ناشاد من غور
حریم ناله و فریاد من غور
گل من گلشن من بوستانم
نهال سرو من شمشاد من غور