آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

درد دل

ای  قـلـم  بـنـو یـس  و هــم  فـر یاد کــن
از  ثــنــا  و  شــعــــر او  ا نـشــا د کـــن
 
بـو ســه  ز ن  بـر کلـک  هـای  نا زنـیـن
حــر ف  حـرف  شـعـــر او  از یـا د  کــن
 
هــــم  ز فـیـض نکـتـه  هـا ی  د لـنـشـیــن
خـویــش  را  از بــنـــد غــــم  آ زاد  کــن
 
هــمـچــو ا ربـا ب  ادب  از  روی  صــد ق
شـیـــوه ُ  عــلـــم  و اد ب  ارشــا د  کـــن
 
عـشـق باشــد  تکـیـه  گاه  جـســم و جـا ن
حـّـب  او در قـلــب  خــود  بـنـیــا د  کــن
 
بـهـــر تـر مــیــم  قـلـــوب  ریــش  ریـــش
از مـحـبـــت  نـظـــــم   نـو  ا یـجــا د  کــن
 
ای ثـنــا  ا ز  حــّب  سـرشـارت  به  لطـف
فــضــل  حـق  را  ا ز مـحـبـت  شـاد کــن
 
ای  خـد اونـــدا  به  فــضــــل   بــیـکـــران
قـلـــب  ا و  روشــــن   بـه  نــور  داد  کــن

 

استاد فضل الحق فضل 
سـرطان 1390 هـجـری شـمـسـی  چـغـچــران   دیار فـیـروز کـوه غــو ر
ایــن پارچـه به اسـتـقـبـا شـعــر زیـبـای اسـتـاد سـخـن  جناب محتـرم اسـتاد مـحـمـد اسـحا ق ثـنـا  زیـر عـنـوان  درد دل  (( گر دلی ویرانه شد آباد کن )) سـروده شـده اسـت  آرزو مـنـد م  بزرگان به لطف خویش نکات ضعف آنرا  تادیده انگا رند وجناب استاد نیز از مـن به نسبت اینکه حق سخن شانرا ادا کرده نتوانستم مورد عفو قرار دهـنـد .