آرشیف

2014-12-25

نیک محمد مستمند غوری

درد دل كره خر با مادرش

كره خر سوال ميكند ؟ مادر مگر ما مخلوق خداوند نيستيم ؟

 

جواب : بيشك كه ما مخلوق خداوند هستيم.

سوال : آيا ما حيوان هستيم .

جواب : بلي ما حيوان هستيم.

 

سوال : بهترين حيوان كدام حيوان است ؟

جواب : انسان.

 

سوال : يعني انسان كه هم حيوان است ؟ چرا بر حيوانات ديگر برتري دارد ؟

جواب : بلي انسان هم حيوان است.و به دودليل از حوانات ديگر برتري دارد. اول اينكه انسان را خداوند به عنوان اشرف مخلوقات خود در روي زمين انتخاب نموده است. دوم اينكه انسان حيوان ناطق است و قدرت تكلم يعني افهام و تفهيم را دارد و مشكلات خود را از طريق گفتن حل مينمايد.

 

سوال: ما خر ها در بين انسان ها خيلي بي شعور هستيم ؟

جواب : نه خير

 

سوال: پس چرا انسانها هر كار خرابي را كه انجام بدهند به خر تشبيه ميكنند. و ميگويند كه فلاني مثل خر حرف ميزند.فلاني مثل خر كار ميكند فلاني مثل خر راه ميرود. فلاني خر پول است فلاني بسيار خر زور است. اگر زماني بچه اي خود را سياست نمايند ميگويند كره خر و يا خر بي شرف. و غير مثال هاي ديگر.

 

مگر ما براي اين انسانها چي كار كرده ايم ؟ جز اينكه هميشه در اختيار شان هستيم . و براي هر كار شان از جا ن خود دريق نميما يم. پس چرا اين حيوان ناطق و بهترين موجودات روي زمين هر كاري بد خود را به ما مثال ميدهند.

 

مگر از ما حيوان بي شعور تري سراغ ندارد؟

 

خر : مشكل ندارد پسرم باشه هر چه ميخواهند بگويند صبر و تحملش را خدا براي ما داده است.

مانند همان ضرب المثل مشهوريكه خود انسانها هميشه براي يك ديگر استفاده مينمايند كه جواب احمقان خاموشي است. پس ما خر ها هم بايد خاموشانه كار نمايم البته اين در مور د تمام انسانها نمي باشد چرا كه انسانها ي بسيار خوب هم در روي زمين وجود دارند. مثلآ همين صاحب قبلي خودم انسان بسيار شريف بود يادش بخير.

 

كره خر ميگويد : چرا ما بايد خاموش باشيم در حاليكه همين انسان ها كار ها ي ميكنند كه هيچ موجودي ديگري در روي زمين اين كار ها را انجام نميدهد. آيا مادر! شما در طول عمر خود سراغ داريد كه دو خر بر سر يك چوكي صد ها خر بي گناهي ديگر را به كشتن بدهند و كشوري را ويران كنند.

آيا ! شما سراغ داريد : خر هاي يك كشور به خاطر منافع خود به كشور ديگري تجاوز نمايند.

 

آيا ! شما سراغ داريد خرها صلاح ها كشتار دسته جمعي بسازند. مگر اين انسانها چند با ر زنده ميشوند كه اين صلاح ها را اختراع نموده اند ؟

 

آيا ! شما سراغ داريد : كه خري خري ديگري را به خاطر مسايل قومي سمتي و لساني مورد بي احترامي قرار بدهد.

 

آيا شما سراغ داريد كه يك خر ار خري ديگر براي انجام كاري رشوت بگيرد.

آيا : شما سراغ داريد كه خري به قدرت رسيده باشد و تمام اقوام خود را در اداره مربوطه مقرر نموده باشد.

 

آيا شما سراغ داريد كه يك خريكه هيچ نوع گناهي نداشته باشد خر هاي ديگر او را در زندان بيندازند و سالها و ماه ها از او كسي پرسان ننمايد.

آيا شما سراغ داريد يك خر نر خر ماده را بدون هيچ نوع علتي لت و كوب نمايد.

آيا : شما سراغ داريد گروهي از خر ها بنام قروتك خر هاي ديگر را مورد آزار و اذيت قراربدهند.

 

گذشته از اين مسايل انسانها كار هاي ديگري را انجام ميدهند كه اصلآ من از گفتن آن خجالت ميكشم.

 

آيا : شما شنيده ايد كه يك خر خري ديگر راپيش از اينكه به سن بلوغ برسدمورد تجاوز قرار بدهد. در حاليكه بعضي از همين انسانها و يا اشرف مخلوقات اطفال يك ساله و يا دوساله و پنج ساله خود را مورد تجاوز جنسي قرار ميدهند.

 

آيا :شما شنيده ايد دو خر نر با هم و يا يك جفت ديگر ماچه الاغ با هم هم جنس گراي نمايند . در حاليكه امروز در غرب ازدواج هم جنس گرايان آزاد است مرد با مرد ازدواج ميكند و زن با زن و برا ين عمل زش قانون هم وضع نموده اند.

 

آيا شما شنيده ايد كه خري به مادر خود تجاز نمايد.اما تعدادي از انسانها اين عمل زشت را انجام مي دهند.

 

آيا شما شنيده ايد كه به بيك خر و يا يك سگ و يا حيوان ديگر مقاربت جنسي نمايد. اما عده اي از انسانهاي غربي بنام آزادي با سگ و يا هر حيواني ديگريكه خوششان بييايد ازدواج مينمايند.

 

و ديگر كار هايكه گفتن آن ساعت ها وقت ميخواهد. خود اين انسانها كاري ناشايست را انجام ميدهند اما مثال براي بي عقلي شان ما هستيم واقعآ دلم خيلي  دارد مادر!

 

مادر: پسرم آهسته حرف بزن حاجي صاحب مي شنود و باز براي چند شب آب و علف م را قطع مينمايند و تا دلش بخواهد به پشت ما بار كشي مي كند. مگر هفته اي پيش از يادت رفته.