آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

درد دلم بـــــــــــــــا جام

 

پیش ازینکه دوره حکومت موقت به میدان سیاسی به کشور درخون شناور افغانستان با اقتصاد زیر صفر نخره نمایند، این ماتمستان در حال نابودی، در همه عرصه های حیاتی نابود بود. یگانه راه جویی که راپوردهی می نمود، آری بی بی سی بود. تا اینکه از این رادیو، اطلاع دریافت نمودیم که کنفرانسی دارد در بن روی اوضاع و احوال این کشور در خون تپیده، زیر رهبری امیرالمومینین ملا محمد عمرآخوند را به بررسی می گیرند و تصمیم خواهند گرفت تا گلیم این حکومت را زیر نام تحریک اسلامی طالبان افغانستان را ازین ماتمستان، جمع نمایند، که به سادگی جمع نمودند. و حکومتی را به رهبری حامد کرزی، به هم دستی ظاهرشاه، به همدوشی سیاست مداران افغانی که در غرب یا شرق به پناه به سر می برند، البته به همکاری نزدیک مجاهدین افغانستان. چنین شد، ما حامد را نمی شناختیم، تنها کرزی مارا کمک کرد که بدانیم فرزند ارشد مرحوم مغفور عبدالحد کرزی یک تن از چهره های درباری دربار ظاهرشاه بودند. این جا به ما امید پیدا شد که شاید بتواند کشتی شکسته و بدون قطب نما که افغانستان نام است شاید بتواند این سو آن سو بدواند، ویا هم به صخره سنگی بکوبدش و نابودش کند، نه نابود توانست و نه هم به شاه راه ترقی هدایتش کند. همان الاغ را اکنون می بینیم که سیاست مداران کشورمان زیر رهبری حامد کرزی، سرچپه سواران اند، و آن سو در حرکت اند که صلاح ما در آن نیست. حافظ مارا دلداری می دهد: صلاح کشور خویش خسروان دانند/ گدای گوشه نشینی تو دلبرا مخروش. طی این دو هفته ی که گذشت در غور کوچکی که آستانی از افغانستان است، من که همین اکنون با شما دارم درد دل می کنم ، در خون به حالت غوطه و به خون شناورم.

 

ح یعقوبیان فیروزکوهی 
از شهرفیروزکوه