آرشیف

2020-11-15

محمد اسحاق ثنا

درد بی وطنی

هر چند میرویم و به فردا نمیرسیم 
در جستجوی آب به دریا نمیرسیم 

آخر کجاست خانه ای آرامی و سکوت
این ها مگر که نیست و یا ما نمیرسیم 

استاد هرچه گفت به ما از حدیث عشق
مبهوت مانده ایم و به معنا نمیرسیم 

محمل مگر به وادی ای بی راهه میرود
چندان که میرویم و به لیلا نمی رسیم

شب تار و راه دور خطر در کمین ما 
بی راهبر به منزل و ماوا نمیرسیم 

درد فراق بی وطنی جان تن فسرد 
زین درد بی دوا به مداوا نمی رسیم

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۵.۱۱.۲۰۲۰