آرشیف

2021-2-20

نظیر ظفر

درد آشنا

حقا ز درد شاعر اين سر زمين شدم
دردا كه از جفاي عدويش غمين شدم

هر مصرع را ز خون شهيدي نوشته ام
از اشك سرخ قافيه ها شرمگين شدم

مضمون شعر ، داغ دلهاي شكسته شد
با لاله هاي دشت و دمن همنشين شدم

از وزن غصه قامت گفتار من خميد
با شكل هاي مرثيه گويي قرين شدم

ديگر به خامه رنگ حلاوت نمانده است

من تلخ كام دور زمان اين چنين شدم

 

نوشته نذير ظفر