آرشیف

2015-7-25

Shahla Latifi

دردمند
خاین که قهار است با مدعا
پوشیده سراپایش با گناه
معصوم نه صدایی فقط یک آه
امید دلش در قید غم ها 
نه ظلم و خیانت روش حق
دردمند را دعایی ست با تمنا
تو پاک و منزه زی با عشق
بزدای از دلت رنگ خطا را
تا نور بدرخشد زآن مه ای حق
در ظلمت روح ات با یک صفا
شهلا لطیفی