آرشیف

2022-2-6

رفعت حسینی

درخت

یک

من عاشق درختم

ودرمیان درختان

رفعت نیستم ، یک چیزدیگرم.

دو

درآسمان وماهتاب

جایی برای زندگی خیالی نساختم

ودرزمین ِ نحس

               از فرطِ دردِ پراگنده سوختم.

سه

درزندگی خویش

        ـ ازکودکی ـ

درمیان قصرهای درختان

بی هیچ مانعی زعسکر وکله شینوک

بیباک وبی خطر

              می رسم

و

با توشک ولحافِ خود

دریک اتاق می خوابم

و

    آرام می شوم.

چهار

درقصرهای درختان

جاهای من همیشه خالیست

منتظردیدن من اند.

پنج

یک چیز دیگرم

من درمیان درختان.

.

۲۰۱۸ مسیحایی

برلین

//////