آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

درختها، ایستاده می میرند!

 
 

درختها، ایستاده می میرند!
در دو/سه سال گذشته  به ابتکار برخی از نهاد های دولتی وغیر دولتی تعداد بسیاری از نهال های بار دار ، بی بار  و زینتی در نقاط گوناگون شهرفیروزکوه ( چغچران) غرس شده بود  و  واقعا مایۀ امید وخوشحالی مردم شده بود.  دو نقطۀ از این محیط زیبا را که من تقریبا هر روز می دیدم  نهال های  کنار ریاست مخابرات وپهلوی آنتن افغان تیلیکام بود و باغچه گک پشت شورای ولایتی که  اولی  به تلاش ریاست مخابرات  ودومی به ابتکار شهرداری ساخته شده بود. این نهال ها در این سه سال هرچه بزرگ تر می شدند زیبا تر می شدند وتپه ها را می پوشانیدند و به بیننده لذت بیشتر می بخشیدند. من در دوسال گذشته  بارها جناب محمد حیدرخان رییس مخابرات وتنکنالوژی معلوماتی  و همین طور آقای عصمت شهردار فیروزکوه را می دیدم که شخصا از امور آبیاری و نگهداری نهال ها نظارت می کردند و هفتۀ یک و دو بار به آنجا سرمی زدند وبه باغبان ها هدایت می دادند و به آبیاری نهال ها شخصا کمک می کردند. وقتی بزرگان را می دیدم که با علاقه مندی خاصی به فکر سرسبزی وبهبود محیط زیست شهرشان هستند واقعا خوشحال می شدم وتهی دلم از ایشان تشکر و قدردانی می کردم.
بدبختانه اما ؛ این روز ها نمی دانم چرا کسی به فکر نهال  ها نیست. جویچه های آن از مدت ها به اینسو روی آب را ندیده  ودرخت ها زرد و پژمرده گشته اند. من انتظار نداشتم نهال های که با آن همه زحمت ، غرس شده بود و پیوسته از آنها نگهداری می شد،  به این آسانی مورد بی مهری و فراموشی قرار گیرند ، خشک شوند و دل هیچ کسی هم برای شان نسوزد. هرچند امسال آب کاسی بسیار کم است  و در حقیقت نمی تواند نیازمندی  مردم را کفایت کند ؛ اما به هرحال راه های متعددی برای آبیاری نهال ها می توان پیدا کرد. امید وارم جناب رییس صاحب مخابرات وجناب شهردار در  این رابطه توجه جدی داشته باشند و از خشک شدن و ازبین رفتن درخت ها پیش گیری نمایند ومانند گذشته از نهال های شان حراست ونگهداری کنند

درختها، ایستاده می میرند!
درختها، ایستاده می میرند!
درختها، ایستاده می میرند!
درختها، ایستاده می میرند!