آرشیف

2017-2-23

رمضان فیاض

درباره چشمه آب الندر بدانید !

درباره چشمه آب الندر بدانید !

این چشمه بنام چشمه گرم آب الندر مشهور است این چشمه درجوار قریه کوچک بنام سر آب الندر موقعیت دارد درشمال شرق این چشمه زیارت خلیفه صاحب ملاحیدر ،درشمال آن قریه سرای الندر ،در غرب آن مسجدسنگی ابوالمحجن ودرجنوب آن قریه پرسه ورستم قرارگرفته است.
آب این چشمه از شمال به طرف جنوب درحرکت است که رودخانه کوچک را تشکل میدهد درین مسیر آب بدو طرف غرب وشرق به کانال ها تقسیم شده که آب زراعتی صدها هکتار زمین زراعتی و آب آشا مدنی این قریه بزرگ را تآمین مینماید درمسیراین رودکوچک اضافه ازده بند آبگردان وجوددارد که آب را به کانال ها هدایت میدهد این رودخانه کوچک درموقعیت دهن الندر بدو شاخه تقسیم شده که یک شاخه آن به طرف قریه سنگباردرجوار هریرودبه طرف غرب امتدادمی یابد و شاخه دیگر آن به سمت قریه واژگونه درجوار هریرودبه شرق زمین های زراعتی تحت پوشش خود را آبیاری مینماید و ختم آن باهریرود یکجا میگردد.
درچندسال قبل آب {12}باب آسیاب آبی رانیز تآمین می نمود که تا هنوز یک آسیاب فعالیت دارد.
درحال حاضر این چشمه منبع تغذیه [چهار]توربین تولیدبرق که هرکدام ظرفیت اضافه از20کیلووات برق دارا می باشند و خانه های مردم را تقریبا بیست وچهارساعته روشن ساخته است.
این چشمه به زیبا ی این محیط افزوده ومکان تفریحی خوبی برای مردم این قریه ،باشنده گان قریه جات همجواروشهروندان شهر فیروزکوه در روزهای رخصتی می باشد از برکت آب این چشمه هرنوع میوه جات و سبزیجات وجوددارد و منبع بهترین سیب درولایت غور می باشد .
یکی ازخصوصیات فوق العاده این چشمه آب آن درزمستان گرم ودرتابستان نسبتا سرد می باشد درتمام فصول سال یکسان بوده و هیچ گونه تغییرات در آن بوجود نمی آید .

باحرمت
رمضان فیاض