آرشیف

2019-2-15

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

درباره فصل زیبای بهار

 
خوشا فصل بهارش چون صنوبر
گیاهان را  بجنباند  سرا سر

کسی گر بی خبرباشد ازین فصل
ندارد سهم درآبادی این شهر  

 
در بهار با تغیر آب وهوا, فصل رویش نباتات فرار میرسد که درین فصل اکثر نباتات به اوج رشد, تکامل وتکاثر رسیده البته درصورت که آب برای نباتات به اندازه کافی برسد که الحمد الله امسال ازنگاه برف وباران کاملا خوب به نظر میرسد ودرین اواخر برف وباران به اندازه کافی باریده واکنون خوشبینی هاجهت رفع خشکسالی زیاد شده وانشاالله که با کمبود جدی آب روبه رونخواهیم بود که جای نهایت خوشی وشکر گذاری از الله متعال است.
 خوب حالا میتوان گفت که به فضل خداوند ج آب هست , خاک هست, درجه حرارت برای کاشت نباتات کاملا مساعد است, نیروی بشری موجودمیباشد وفقط یک همت  درکار است تا درکاشت نباتات , مخصوصا غله جات, سبزیجات , میوه جات , حبوبات وسایرنباتات که درمحیط ما توافق خوب دارد وقبلا هم تجربه شده باشد کاشت گردد, تا از یک طرف بتوانیم به سرسبزی میحط زیست خود سهیم شویم واگر خداوندج بخواهد ثواب اخروی هم کسب کنیم واز طرف دیگر کاشت این نباتات رول عمده واساسی در تغذیه افراد مخصوصا اطفال نازنین که آینده سازان جامعه هستند دارد ودرضمن باعث رشد وانکشاف اقتصادی نیزمیشود. امید که تمام جوانان , نوجوانان ودهاقین باتجربه درین فصل از خود شایستگی نشان داده با غرس یک اصله نهال درین کاروان به پیوندند , شاید سوال خلق شود که چرا یک اصله نهال ذکرکردم , قابل ذکر است که درین اواخر میلیونها نهال غرس شده اما متااسفانه نظر به بی توجهی و عدم رسیدگی لازم اکثرا نابود شده وتمام زحمات دست اندرکاران ضایع شده , حالا اگر یک اصله نهال غرس  ومواظبت کنیم  بهتر است تا صد اصله نهال غرس ومواظبت نشود . درصورت غرس نهال ورسیدگی به آن بزودی صد درصد محیط زیست ما تغیر مثبت وچشم گیری نموده واقتصاد ما نیزبهتر وبهتر خواهدشد, قرار گزارشات امسال بارندگی کاملا خوب بوده, تنها درولایت هرات مقدار باراندگی که به ثبت رسیده امسال ریکارد جهانی گرفته یعنی طی دوهفته اخیر بیش از 462 میلی متربارندگی داشته  درصورت که این مقداربارندگی دقیق باشد واقعا جای نهایت خوشی است وبایدهمه دست به دست هم داده برای سبزی ومحیط گوارا دست به کارشویم.
درآخر از خداوند ج توفیق خدمت به همه اقشار جامعه خواهانم.

وسلام
 با عرض حرمت
محمد ناصر (سرشار)