آرشیف

2014-12-11

استاد فضل الحق فایق

درامتداد یک شب

درفصل لاله وگل بشناس داغ میهن
تاغم دگرنیایداندرسراغ میهن

فریاد تلخ جنگل یارب مبادهرگز
پاییزغم براورامشب زباغ میهن

کبک وکبوترش را، سرشارنغمه بینم
نابودکن خدایا گرگ وکلاغ میهن

اندرفضای امید خواهم بهارجاوید
خورشیدنوبتابد کنج فراغ میهن

درامتدادیک شب صدجاده رابناکن
دروسعت صباحی پرکن ایاغی میهن

درسال نو،الها نابودکن زلطفت
تمرین جنگ ووحشت ازدشت وراغ میهن
 

سلام برهمه خوانندگان عزیزوگرامی !
بهاری پرازسعادت وخوشی را برای همگان مبارکباد می گویم .آرزومندم که سال 1391 آغازپربارترین زندگی برای هموطنان عزیزوزمینه تغییرمثبت وسریع، جهت رسیدن به یک فضای سرشارازصلح وآرامش باشد. برای عبورازهمه مشکلات ونابسامانی ها، نسل ازقبیله شقایق گلشن، بانورخورشیدونویدهای سرشارازامید،با شوروشوق آزادخاستن همراهی تان کند . همانگونه که سلسله پاییزبه اثرگردش حکیمانه طبیعت به پایان رسیده است. خدابخواهد تبارخزان جهل وبیدادگری ازآن سرزمین خسته مان ریشه کن شود . نوروزتان مبارک!
29/ 12/ 1390
فضل الحق فایق  شهرکوالامپورمالیزیا