آرشیف

2016-3-1

rmobin

درآمدی بر جایگاه چغچران از دیدگاه گردش گران خارجی و محققین جهانی !

از وقتیکه مساله تغییر نام شهر چغچران مرکز غور به فیروزکوه زبان زد عده ی شده، من هم خواستم که خود را به عمق موضوع رسانده و درین مورد برداشت های خویش را به نگارش در آورم. خوب است که هر جامعه ی دارای تاریخ و سبقه ی تاریخی باشد ولی به این منظور نیست که تاریخ را به نفع خویش و گروه خویش قلم داد کرده و از صبر و حوصله مندی ویا رویه ی صلحجویی دیگران استفاده ی سو صورت گیرد. 

درآمدی بر جایگاه چغچران از دیدگاه گردش گران خارجی و محققین جهانی !درآمدی بر جایگاه چغچران از دیدگاه گردش گران خارجی و محققین جهانی !درآمدی بر جایگاه چغچران از دیدگاه گردش گران خارجی و محققین جهانی !

ادامه مطلب در اینجا