آرشیف

2015-1-24

خداداد خیراندیش

درآستانه بهار……

 

فصل بهاریک فصل جدید،شروع سال جدید،شروع کارهای جدید وپلانهای جدیدچه دربخش های دولتی وچه دربخشهای خصوصی است.درحقیقت بها ریک نعمت الهی است که خواهی نخواهی انسان رابسوی تغیروتحــــــول درعرصه های زنده گی سوق میدهد.
امااین تحول درجوامع مختلف وممالک مختلف متفا وت است.انسانهای هستندکه ازتمام لحظا ت زندگــــــی ومخصوصالحظه های همچون فصل بهاراستفاده بسیا رعظیمی رامینمایند.وانسا نهای هم وجودداردکه متاسفانه فصل بهاررابه غفلت سپری مینمایند. و این وقت گران بهاومهم راازدست میدهند.ماگاهی اوقات غوررامقهورطبیعت وموقعیت نامناسب ازلحاض آب وهوایاوضعیت جغرافیائی فکرمیکنیم.درحالیکه این یک تصورکاملاغلط است.مناطق وجودداردکه آب وهوای سردترونامناسب تری نسبت به غوردارند ولی به مراتب زیبا تروسرسبزتراند نسبت به غور.دریای هریرودوسلسله کوهاودره های سربه فلک کشیده غورهمه وهمه پیام پاکی ،صفائی ،زیبائی وصحت مندی وشادابی رادرچهره های نازنین خوددارند.

امابد بختا نه به اثرکارهای ناشا یسته وغفلت های همیشه گی مان هریکی ازمنا بع طبیعی وزیبای فوق به آفتهاتبدیل شده اند.دریای هریرودبه اندازه بیش از500کیلومترمناطق مربوط به هرات راسرسبزی وشادابی میبخشدویک منظره زیبای طبیعی راایجادکرده است.بخاطرحسدورزی وتعصب نمی گویم خوب است که برادران هراتی ماهم ازمزیت های دریای هریروداستفاده نما یند وحتی اگرکشورهای مثل ایران وترکمنستان هم استفا ده نمایندبدنیست ؛مسلمان وهمسایه های مااند.ولی چون سرچشمه اصلی دریای هریرودازکوهای سربه فلک کشیده غـور است وفاصله های زیادرادرساحه جغرافیای غورطی مینمایدتابه خاک هرات وغیره میرسد چه میشودآثاری ازمنافع ومزیت های آن در غور هم دیده شود.

متاْسفم موضوع کاملابرعکس شده ؛بجای اینکه اطراف ونواهی هریرودسرسبزوزیباباشد،بجای اینکه باغهای  زیباوجنگلات انبوهی دوروبری آن غرس شودمردم ازکنا ره های آن به عنوان بیت الخلااستفاده مینمایند.نکته دیگراینکه هرسال آمار5 -10 نفررامیشنویم که به همین دریاغرق شده یابنحوی دیگری جا نهای شیرین خودراازدست میدهند.ونیزاستفاده مردم به عنوان بیت الخلاازاطراف آن یک معضله زیست محیطی ومشکلات صحی فراوانی رابوجودمی آوردکه همین باعث انتشارامراض مهلک وخطرناکی زیادی درشهر ونواهی اطراف هریرودمیشود.پس بصورت آشکارمیتوان گفت که ؛اضـــــــراردریای هریرود به مراتب بشترازمنافع وي درشهرچغچران ونواهی اطراف آن است.دردهاورنج ها نه تنهادرهمین مورد بلکه درصدهـا موارد دیگر زیاداست ونمی شودهمه رانوشت.اماخواهش من ازتمام شهروندان غوراینست ؛که بیائیدخودتصمیم بگیریم وخودمان تاحــــدتوان تلاش بخرچ دهیم وبرای همیش چشم بدامان مسئولین آب وبرق ومحیط زیست ندوزیم .نهال شا نی های شخصی راهـــریک مان نبایدفراموش کنیم ایام بهاروتلاش است اگرهرفردی مااندک تلاشی رادرحصه سرسبزی وشادابی محیط خودانــجام بدهیم انشاالله درآینده یک محیط زیست زیبا وصفای رانصیب خواهیم شد.مخصوصاخواهش من ازجناب حاجی صاحب "علم "مسئــول ریاست محیط زیست اینست که ایشا ن هم برای همیشه به اقد اما ت دولت مرکزی ومسئولین محیط زیست درمرکزمنتظر نما نند وآ نچه درتوان دارند ودردست دارن برای ایجادیک محیط مصئون وصحی مخصوصا دراین فصل (بهار) بخرچ دهند .

آنچـــه مهم است میشودازطریق مجلات وا وراق مردم را راهنمای وتشویق کنند تادرحصه پاک نگهداشتن وزیبا سا ختن محیط زیست خود تلاش نمایند.تاباشدکه روزی شاهد یک محیط زیبا وسبزدرغوربا شیم .راستی زیبای واهمیت دریا ی هریرودهم همان روزهویداخواهد شد که اطرافش سبزوزیبا با شد.نه مثل اکنون که فقط صدای خروش امواج آن به گوش میرسد وبس.دیگر چیزی نیست 

 

خداداد"خیراندیش"

هرات