آرشیف

2016-3-9

صالحه وهاب واصل

دخــتـــــر افـغـــــان

ای حسرت دل هـــای جوان دختــر افغان
ای گــوهـــر نایــابِ گـــران دختــر افغان

ای مرغ ســعادت که ز تمکیـــن نــگاهت
از دل ببــری صبـر و تـــوان دختر افغان

گل گشت خجل تا که رخ از پـرده کشیدی
در سایـــۀ خار گشت نهـان، دختــر افغـان

ادامه مطلب در اینجا