آرشیف

2015-11-2

کل راستگو

دخت زیبایی را در غرچستان خلاف میل و اراده اش به شوهر دادند و با مشتک سنگ ها در زیر خروارها سنگ، زیبایی و جانش را از او گرفتند.

بیایین کژ بنشینیم و راست همیگوییم، بیایین بگوییم که چی دیده ام و چی شنیده ام، راست و دروغش گردن کسانیکه به من چنین نقل نمودند: آری در بین غرچه های مردانه و نیکو نام دیروز غرچه های ارباب حیدر غرچه، دخت زیبا، سیمین تن و سیمین بدن، خوشروی و با قامت موزون را سراغ داشته اند. خواستگارهای زیادی را این دخت مهروی غرچستانی به خود میکشانیده و خلاف میل این دخت زیبا او را با مرد، در مارکت فروش نیمی پیکر از جامعه سنتی ما بفروختند. دخت زیبا الوداع و فریاد سرداد که این مرد را نمایم، دخت شنیده بود که صدایی آزادی جعلی از زبان سیاستمداران جعلی افغانستان که هیچ دختری را بدون میل خودش به نکاح ندهید، آواز ی دهل از دور خوش است. دختر این را باور کرد، هر دو پاش را در یک موزه اش نموده ، من مطابق میل خودم شوهر میگیرم. شیرینی بخش فرمودند و مبلغ فروش دختر را برملا کردند، ملا، ده دست به هوا بلند کرد که این شیرینی خوری بر شما داماد، بر خانواده شما الهی مبارک باد. دختر صدا بر میزد که نمایم، نمایم ، نمایم. همه با یکدیگر بغل باز کردند و این وصلت را به یکدیگر مبارکباد گفتند. دختر که دل به کسی دیگری داده بود افشا کرد، شوهرم فلانی آقا است.
دختر را ملا ده، ارباب ده و کسانیکه شیرینی بر کسیه نموده بودند به روابط نامشروع با این جوان که خواست دختر بود متهم فرمودند و بعد از جلسات درونی که داشتند چقوری حفر نمودند، پسر را که با چقوری کشانیده نمیتوانستند، خواستند چقوریِ سنگسار (با ضرب مشتک زنگ ها) جان دختر را باید ازو میگرفتند. مردان نه چندان زیادی در ویدیو کلیپ دیده میشوند مگر دریشی زرد ابلق های بدون دستار وارد صحنه شدند، دختر نمیخواست به چقوری فرو رود، او را گرگ مابانه به مشت و لگد وارد آن چقوری که حفر نموده بودند انداختند و مشتک سنگ ها را بر فرق، سر و روی این دخت زیبا میکوبیدند تا اینکه جانش را ازو گرفتند.
حال موضوع را با سیاستمداران مان که بدون ترموز و اکسیلیتر اشترنگ جامعه را چند دسته به دست دارند و هر سوی که میل شان بود در سرک های خامه میچرخانند، فریاد این مهروی غرچستانی را با سایت جام غور مان بالا مینمایم. میگویند، شرعیت اسلامی طرفدار اعتدال است، کشتن، دریدن و بریدن را ترجیع نمیدهد. بعضی اوقات که زمان پیدا میکنیم پای صحبت های علمای دین در مساجد و منابر مینشینیم، آنچه در این ویدیو کلیپ من دیده ام مغایر شرعیت اسلامی من دیدم که چگونه جان این دخت زیبا را ازو بیرحمانه و خلاف آیین اسلامی از او گرفتند و آن پیکر زیبا را این آدم های آدم سوز به ضرب مشتک سنگ ها خرد و خمیر کردند و در پایان مایوس از یکدیگر متواری شدند.

اگر مهروی غرچستان بدست آرد دل ما را
به چشمان ترش بخشم، سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را، به خاک گور میبخشند
نه بر آن شوخ شیرین کار شهر آشوب که برده جمله دل ها را

————————————————————–
سیاستمداران به داد این دخت رسیده نمیتوانید به فریاد ما برسید.
 
کل راستگوی از شهر فیروزکوه