آرشیف

2014-12-13

نجم الدین الهام

دختر كوه دامن غور

ســـلام اي دخـتـــر آزاده اي غـــــور
بــه چـشـم عـاشـقـانـت گـشـتـه اي حــور
 
فــلــك نــاز وجـفـارا از تـو آمـوخـت
جـفــايــت مـیـكـشـم تـا لـحـظـه اي گــــور
 
عــزيــزم ،بــا وفــايــم ،مــهـربـا نـم
زعـشـقــت دردلــم افـگــنـــده اي شــــور
 
فـــداي چـــادر شــــوخ وقـشـنـگــت
رخـت مـاه ودو چـشـمـت چـشمـه اي نور
 
وجـــود مـخـمــلـي پــوشـت بـنـــازم
گـلـوبـنـد عـقـيـقــي ،چــرمـه اي ســــــور
 
غـمـت درگـوشـه دلهـاي نهان است
هـــران قـلـبـيـكـه بــاشــد زاده اي غــــور
 
بـسـاگـشـتـي اسـيــر رســم قـــريــه
زچــشــــم وخـــاطــــرم افــتــــاده اي دور
 
الـهــي بـشـكـنـد دسـتــش عــزيـــزم
هــران دسـتـي تـراســـت آرنــــده اي زور
 
تــــرا مــن ديـــده پــرنـــــم نـبـيــنــم
بـخـوانــي بـا هـمـه هـنـگـامــه اي طـــور
 
بـخــــوان تــو نـغــمــه مـهــرووفارا
ز وحـدت بـلـبـــل مـســتـــانـه اي غـــــور