آرشیف

2019-2-8

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

داکتر محمد ابراهیم خان ملکزاده مرد مغرور غورمان از قله های بلند پیروزی به زمین فرود آمد واجل بیش ازین همه فرصت هارا گرفت

داکتر محمد ابراهیم خان ملکزاده مرد مغرور غورمان از قله های بلند پیروزی به زمین فرود آمد واجل بیش ازین همه فرصت هارا گرفت انالله ونا الیه راجعون!!!
مرگ زود رس ، مرگ زود هنگام انجام کارهای بزرگ را که درسر راهش بود در عنفوان جوانی عزت از اوگرفت دریغ ودرد مرد روز نبرد ومقامت را درحرم شخصیش که اصلا خود را مسئون احساس میکرد، فکر نمیکرد که وجودش بلرزد اجل گرم به آغوش کشیدش که راه همه مان بدون سو است انشاالله !!!
داکتر محمد ابراهیم خان ملکزاده در آن شب به حرم شخصیش به استقبال مرگ رفت.
من آقای جلال حکیمی ، حیدری ،آقای ضیاجان رفاه، همایون جان اسکندری ،رفیع جان نیازی وعارفی که خیلی متاسفیم این حادثه غم بار، این حادثه المناک، این حادثه هولناک را به خانواده های محترم ملکزاده ها، علم ها که دراین روزها همدوش بامردمان غور سیه پوش اند وزانو غم را به بغل گرفته اند تسلیت عرض مینمایم.
داکتر محمد ابراهیم ملکزاده درچهار دوره پارلمان بلند ترین رای را از مردمان باوقارغور بدست آوردند ومردانه درپارلمان وطن به خون غنوده گان قدم گذاشت او از کاروزار انتخاباتی وموفقیت درمیدان های نبرد اصلا حراس نداشت موفقیت ازآنش بود.
بلندترین رای را مردمان غور به نامش قلم زدند وقدرش کردند، متوفی از دوموضوع حراس نداشت یکی از کاروزار انتخاباتی دوم از جبهات نبرد، همواره پرچم پیروزی را، غوری مابانه بدستان تواناش داشت، گرچه ما درحلقات که درفیروزکوه به اطرافش هجوم میاوردند نبودیم درمهمانی های پرزرق وبرق که به افتخارش ترتیب میدادند نیز شامل نبودیم، داکتر محمد ابراهیم ملکزاده که خداش مخفرت کناد اصلا دست مان به دستش نخورده بود، حلقات که ایشان را به محاصره گرفته بودند ازین طریق صاحب جا، مقام واقتصاد شدند، این افراد واشخاص فرصت طلب خرسوار از کنارمان رد میشدند وپوزخند به ما عطا مینمودند جوهر این مرد با شهامت دلیر را در کاروزار مبارزاتی درجبه نبرد ازچشم هیچ کس پوشیده نبود.
 ما قلم به کف گرفتیم، که انشاءکنیم
به بازمانده هاش، سلامتی تمناکنیم 
مرحوم مغفور مرد گردن برافراشته ی روزگاران مان خیلی متاسیریم که از آسمان غرور، سربلندی وپلانهای که روی دست داشت چشمانش به حرم شخصیش برای همیش بست. 
 کاروزار این مرد دلیر را با "رمان" ضخیم درحضور قرار میگرفتیم خیلی متاسفیم که غوری ها همه چیز را از چنگ مان برگرفته اند. یک بار دیگر به متوفی بهشت برین آرزو نموده به بازماندگانش، خط دلیری آن مرد را آرزو گریم !!! !!! !!!