آرشیف

2015-6-19

ذره بین

داکتر عبدالله کاندید بـــا برنامه و شایسته

 

در بین کاندیدان فعلی انتخابات ریاست جمهوری محترم داکتر عبدالله عبد الله کاندید شایسته قاطع وبا بر نامه است.او شخصیت با دسپلین واصولگراست .داکتر عبدالله به مصالح ومنافع ملی بیشتر توجه دارد تا منافع گروهی وشخصی..او شخص با وقار وبا دسپلینی است که میتواند کشور را ازین بی قانونی وهرج ومرج نجات دهد.او بیش از سی سال تجربه کار با مردم افغانستان دارد وده سال در شرائط بس بحرانی امور سیاسی کشور را رهبری کرده است. او گاهی هم بخاطر منصب .چوکی به معامله وسازش نپرداخته وجهت گیری های سیاسی آن بخاطر حفظ مقام نیزنبوده، بلی او هدف وبر نامه دارد بر نامه که نیاز اصلی جامعه فعلی افغانیست. عدۀ که باوی شناخت کامل ندارند اورا به قوم وگروه وسمت منسوب میسازند در حالیکه اومربوط به هیچ یکی از دائره های محدود نیست.او در بین عام مردم، مجاهدین جامعه مدنی، متخصصین دموکراتهای نیمه لبیرال افغانی واقوام ومذاهب مختلف کشور جای دارد وبا همه یکسان تأمین ارتباط ومفاهمه نموده است.او تغییر وامید را وعده داده است تغییر به مفهوم واقعی، تغییر مثبت وثمرر بخش…..

داکتر عبدالله در یک نطق انتخاباتی خویش گفته است بخاطر ادای یک دین ومسئولیت ملی خودرا کاندیند کرده است ودر نظر دارد تغییرات بنیادی را در سیستم ونظام اداری کشور ایجاد کنند.سیستم پارلمانی با قاعده وسیع واشتراک همه مردم وی اظهار عقیده کرد که با ایجاد نظام صدارتی ویا پارلمانی تفکیک وظایف صورت گرفته ونقش مشارکت ملی را افزایش میدهد.. داکتر عبدالله، خود كامگي رييس جمهور و عدم اعتناي ايشان به مطالبات قانونی و بر حق مردم و احزاب سياسي را ناشي از طبيعت نظام رياستي از يك سو و انباشته شدن فرهنگ خود كامگي در ذهن و روان بسياري از سياستمداران كشور از سوي ديگر دانسته اضافه نمود.

نظام فعلی خیلی متمرکز ودر موارد استبدادی عمل کرده است مثلا.بی إعتنائی به مصوبات نمایندگان مردم، انتصاب وتحمیل والی ها بر مردم.لجاجت در نصب افراد مورد نظر حتی بحیث سر پرست در وزارت خانه ها بدون خواست وموافقه پارلمان واستفاده ابزاری ازار گانهای قضای به نفع حاکمان نظام.این ها مشکلات اند که همه مردم را به تصمیم گیری یک فرد منتظر میگذارد.بلی تغیر نظام وتغییر در قانونئ اساسی شرط اساسی بهبود در اوضاع کشور است.وباید این کار از مجرای قانونی صورت گیرد.

در بخش امنیت: وی امنیت را از ضروری ترین وفوری ترین نیاز مردم خواند وگفت تقویت بنیه دفاعی تجهیز وتر بیه پولیس وتوجه به نقش مجاهدین در تأمین امنیت از اولویت های کاری آن خواهد بود وی اصافه کرد از همه ابزار های داخلی استفاده خواهد نمود تا زمینه خروج تدریجی نیرو های خارجی مساعد گردد.

بلی با گذشت هر روز نیاز مندی بوجود نیرو های خارجی بیشتر احساس میشود در حالیکه باید چنین نباشد ما باید هر روز زمینه های خروج تدریجی خارجی هارا از کشور مساعد سازیم اما.دولت فعلی نیرو های مؤثر داخلی را کنار زده از خارجی ها کمک میخواهد .داکتر عبدالله اضافه نمود کوشش خواهد کرد تا در تأمین امنیت ومبارزه علیه شرارت القاعده از نیرو های مجاهدین استفاده نماید ونیرو های تازه تر بیت شده پولیس در شهر ها ودهات به عرضه خدمات اجتماعی وتطبیق قانون مصروف خواهند بود.وی گفت برای رز میدن با القاعده به نیرو های مجرب وآز موده شده نیاز است نه جوانان بی خبریکه هر شب در مسیر شاهراه ها به شهادت میرسند. ، آقای عبدا… ضمن سپاسگزاری از نقش جامعه بين المللي در كمك به مردم افغانستان و مبارزه در مقابل تروریزم تا کید کرد که سرانجام افغان ها باید خود شان عهده دار دفاع از کیان ملي و تماميت ارضي و امنيت خويش شوند.

وی تأمین امنیت ورفاه اجتماعی را از اولویت های کاری اش دانسته گفت.بدون امنیت باز سازی به معنی هدر دادن سر مایه هاست مثل اینکه هر روز شاهد تخریب پل ها وحریق مکاتب در مناطق نا امن هستیم.لذا اول امنیت.بعد رشد اقتصادی از طریق ایجاد زیر ساخت های اقتصادی چون إعمار بند ها بخاطر ذخیره اب میکانیزه سازی زراعت وتولید نیاز مندی های غذائی در داخل کشور.رشد صنعت و تجارت جلب سر مایه گذاری کشف واستخراج معادن، ایجاد شهرک های جدید در مناطق مناسب برای عودت کنندگان ایران وپا کستان وشغل یابی برای همه اقشار جامعه در صدر بر نامه های آن قرار دارد.بلی برای پیاده ساختن این همه بر نامه ها طرح جزئیات ومیکا نیزم درست بکار است.یعنی امنیت به کدام ابزار واقتصاد به کدام وسائل وامکانات وچگونه؟؟بلی  تغییر وامید در سر لوحه بر نامه های وی مردم را به امید بیشتر به آ ینده تشویق میکند ومردم هم غافل نباشند که حمایت از حامد کرزی بمعنی حمایت از ادامه مصیبت است.مصیبتیکه هر روز در شهر ها دهات وقریه ها ادامه دارد.