آرشیف

2017-5-30

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

داکتر صاحب میرا جان شخصیت تاثیر گذار (مدیر خوب)

 
 

داکتر صاحب میرا جان شخصیت تاثیر گذار (مدیر خوب)

 
میرا جان جراح پنجه طلای و به دل های مردمان فقیر نزدیک
میرا جان کاهش دهنده الام ، مصیبت ها و یورش بر درد های فقرا
میرا جان شخصیتی محترم و دوست داشتنی نه تنها در غور بل در قلعه ی نو و مربوطات بادغیس
داکتر میرا جان به دل همه طیف های ساکن در فیروزکوه اعم از سرمایه داران انانی که روز شان را دارند دنبال میکنند و انانیکه دست طلب به خاطر در آوردن لقمه ی نان به سوی شرکت های پارتینیور سازمان محترم و همه دنیای خوار و بار دنیا و چشم به کیسه های گندم ، روغن ، رخت و پوشاک دارند و بدون حضور این کالای خوبی این سازمان حیات شان را از دست میدهند، ایشان نیز نیازی به دست های توانای داکتر صاحب که از خود میدانند، نیازی جدی دارند و بسیاری از ایشان بدون پول و تن پردرد به کلینیک داخل شدند و مورد بدرقه این جناب قرار گرفتند ، شفایاب و به لبانی پر خنده از کلینیک بدر شدند و این شعار را حین بیرون شدن از کلینیک به صدای بلند چند بار تکرار نموده ( زنده باد داکتر جان من داکتر میرا جان) آری من که دارم با شما می نویسم این شعار خود به دو گوشم شنیدم و به دو چشمم دیده ام !!!
اخیرا این شخصیت با عاطفه در مرکز شهر فیروز کوه در شمال هریرود بلند منزلی را به اجاره در آوردن اینکه ماهوار چی هزینه را به صاحب بلند منزل میپردازند تماس نمی گیرم و میروم سراغ کار و پیکاری این شخصیت پنجه طلای و تمام عیار،
جان من داکتر میرا جان کار های عملی را در عرصه های بهداشت در غور نخست در دهکده که خود بدان جا به دنیا آمده بود اغاز نمود و کار های قوی را در عرصه های بهداشت در کلینیکلش از خود به یادگار گذاشت هر کس که از این کلینیک شفا یافته در پنج وقت نماز دست به دعا به حضور کردگارش بلند می نماید و میگوید خداوندگارا داکتر جان من را (میرا جان) قوت و توانایی روز افزون عطا به فرما تا شفای باشد، مر دردمندان را، در هفته ی که گذشت این داکتر با عاطفه کلینیک استندرد و معیاری را با حضوری مقام محترم ولایت غور جناب اقای خاضع و جناب اقای فضل الحق احسان ریس محترم شورای ولایتی غور و دوست داران داکتر صاحب میرا جان در کلینیک میرا جان جلسه با شکوهی به منظور افتتاحی رسمی این کلینیک با محبت که تا هنوز به گونه دگر شفاخانه های غور که اخوندش همیش آستین ها بالا زده و لحظه ی بیکار از مرده شویی نیست بیچاره آخوند که شب هنگام بعد از راحت شدن از مرده شوی خوابیده میتواند یا اینکه با مرده ها به سر میبرد، تا هنوز ما شاهد بیرون شدن مرده ی را از کلینیک جان من (میرا جان) نداشته ایم این فرصت با ما که از این کلینیک استفاده همگانی نمایم و بعد از این رخت سفر به سوی هرات ، کابل و پاکستان نشویم،
صحت اینجا ، نوید صحت اینجا در کلینیک جان من داکتر صاحب ( میرا جان) از مقام محترم ولایت غور امیدواریم پروژه های خورد و بزرگ عرصه های صحت را حتی اگر از یونسف هم باشد راه اش را لطف همکاری فرموده به سوی کلینیک معیاری داکتر صاحب میرا جان که روز افتتاح خود از همه بخش های این کلینیک قوی که میتواند با کشور های همسایه البته دور از ایران که ایران رقابت پذیر نیست پیش روی ایران سنگ دیوار به خاطر که ما با ایران نمی توانیم رقابت کنیم ، ازینکه این کلینیک غیر از چند تن گارد امنیتی دگر پوشش امنیتی ندارد با دگر کشور های همسایه حاضر به چلنجیم البته در عرصه های شفایابی مریضان محتاج به صحت!!!
من ح فیروزکوهی و جناب اقای ضیا جان عزیزم در همسایه گی با هم حیات به سر میبریم به داکتر صاحب میرا جان افق های بلندی کاری در عرصه های صحت از بارگاه خداوندگار استدعا گریم و ما هم شعار مریضان شفایاب را اجازت فرمایند از طریق سایت خود مان سایت جام غور که امید میبریم به فیسبوک خود نیز این نبشته را پاس فرمایند شعار می دهیم همیشه بادا سایت خود مان ، همیشه بادا کلینیک معیاری کلینیک که نوید صحت در فیروز کوه است به گونه حضرت فیروزکوه پایدار بادا.

ح یقوبیان فیروزکوهی و اقای احمد ضیا جان رفاه