آرشیف

2015-1-25

فرشته حضرتی

داکتر رنگین دادفر سپنتا، رنگین تــــر درخشید !

 
16 اکتوبر گوتنبورگ سویدن
 طرح مصالحه وگفتگو باطالبان ازدیرزمانی است که به عنوان یک استراتیژی ناموفق دردستورکار دولت آقای کرزی قرار داشته است. ایجاد تشکیل کمیسیون صلح به ریاست آقای مجددی، تلاش برای ایجاد رابطه باطالبان، ودعوت آقای کرزی ازملاعمر وحکمتیار درمیز مذاکره، ازجمله تلاشهای نافرجامی است که تاهنوز درهمین راستاصورت گرفته است. این تلاشها هرچند که باشعار بهبودبخشیدن اوضاع امنیتی وتحکیم پایه های حکومت مرکزی، آراسته بوده است، اما تاثیری دربهترشدن اوضاع آشفتهء امنیتی نداشته است که  حتی دامنه های ناامنی را بیشتر گسترش بخشیده ومخالفین دولت را  درموضع نیرومند تر قرار داده است. دراین روزهای اخیر که جزئیات بیشتر از گفتگوهای دولت بامخالفین درمطبوعات منتشر گردید، واکنش های متفاوتی را درمحافل مختلف سیاسی به دنبال داشت.
 
اخیرا آقای داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیرخارجه دولت افغانستان، ازجمله بالاترین مقام سیاسی دولت بود که دریک واکنش شدید اللحن، طرح وتعمیل این پروسه راخلاف منافع وعلایق مردم افغانستان دانسته و آن دسته ازحامیان بین المللی دولت افغانستان را که این پروسه را حمایت وتمویل می نمایند، شدیدآ موردانتقاد قرارداده وحتی به ترک افغانستان اخطار داده است. درقاموس تعاملات وتشریفات دیپلماتیک این شدیدترین لحنی است که آقای سپنتا درواکنش به رفتار حامیان بین المللی دولت افغانستان ازخود به تماشا میگذارد. واکنش آقای سپنتا ازاین جهت، قابل تامل است که او یکی از بلندپایه ترین مقام دولت افغانستان است ودرعین حال مدیریت سیاست خارجی دولت افغانستان را به عهده دارد. هرچند که ایشان تاهنوز درتعامل بارخدادهای سیاسی چهرهء محافظه کار، ازخود به تماشا گذاشته است، اما لحن شدید ایشان دربرخورد با روند مذاکره بادشمنان مردم افغانستان یک اقدام ارزشمند تلقی میگردد. نگارنده هرچند که باپاره ای از نگرشها ورفتار آقای سپنتا موافق نبوده ام، اما این رفتار اخیر ایشان را درواقع مبین شهامت ونیت ایشان نسبت به سرنوشت مردم افغانستان وارزشهای انسانی تلقی می نمایم که بدون تردید تاهنوز چنین رفتار ونگرش رسمی را ازایشان شاهد نبوده ایم.
 
هرچندکه این رفتار به تنهایی نمیتواند تمام اقدامات وتصامیم پشت پرده را دستخوش تحول نموده وحامیان وتمویلگران این پروسه را مجبور به تجدید نظر نماید، اما دست کم این تاثیر را وارد می نماید که پاره از تصامیم در روند پرشتاب این مذاکره مورد بازنگری قراربگیرد.
به نظرمن واکنش شدید اللحن سپنتا دربرابر روند آشفتهء این مذاکره، درمحافل سیاسی ودیپلماتیک، قبل ازاینکه نیت دولت افغانستان تعبیر وتفسیر گردد، به مفهوم نیت ونگرش شخصی آقای سپنتا تفسیرمیگردد. درواقع آقای سپنتا نشان میدهد  که به اهداف وآرمانهای آزادیخواهانهء پرچمداران آزادیخواهی ومقاومت دراین سرزمین، پاس وحرمت میگذارد وسهیم ساختن دشمنان مردم افغانستان را دربستر قدرت دولتی، مخالف عزت وشرافت مردم افغانستان میداند.
 
همانگونه که ازقرائین رفتار وگفتار تیم آقای کرزی و بعضی ازحلقات بیرونی برمی آید، تلاشهای گسترده وپرهزینهء درجریان است که طالبان و حکمتیار را به صورت رسمی دربستر حاکمیت دولتی سهیم نموده ویکباردیگر برزخمهای مردم افغانستان نمک بریزند. این تلاشها هرچندکه ازطرف دولت به نام مصالحه ملی وگسترش حاکمیت دولتی تعبیر میگردد، اما قدر مسلم این است که حضوررسمی طالبان وحکمتیار در ادارۀ دولتی، مصیبت وسیاه بختی مردم افغانستان را برای یک دوربعدی تمدید وتشدیدمی نماید. لذا مخالفت باین نوع مذاکره، درحقیقت مخالفت باتکرار مصیبت های مردم افغانستان دانسته میشود. نگارنده معتقد است که شرکت رسمی مخالفین مسلح دولت در رهبری ومدیریت دولت، از معضل ناامنی وگسترش خشونت نمی کاهد، بلکه این معضل را پیچیده تر و اوضاع آشفتهء موجود را آشفته تر می سازد. قانون اساسی موجودکه مرجع ومنبع هدایت کاری دولت میباشد، مخالفین دولت، آن را خلاف معیارهای رفتاری خود دانسته که درصورت حضور آنها درساختار دولت، زمینهء عملی این قانون بامشکل وموانع جدی مواجه میشود.
این تعامل دریک چشم انداز گسترده تر، به تنش های بیشتر دامن زده ودرنهایت به انارشیزم دولتی منتهی میگردد. فلهذا مخالفت بااین پروسهء ذلت بار وبحران آفرین وجیبهء ملی وانسانی تمام کسانی میباشد که به ارزشهای انسانی ودیموکراتیک و همچنان به ارزشهای فرهنگی جامعه متکثر افغانستان بهاء میگذارند. . هرچند بسیاری از آگاهان سیاسی براین باورند که آقای سپنتا نیز از پست وزارت خارجه معزول میگردد اما درهرصورت، نگرش آقای سپنتا درمورد پروسهء مذاکره، ازچشم انداز باورهای انسانی وارزشهای دیموکراتیک قابل تحسین وستایش می باشد .