X

آرشیف

داکترمشهور در مسند خدمت

از رسم وعادت هایکه تابحال دراثنای تقرر وتبدیلی دیده ام که صورت گرفته برخی به نظرم نا پسند افتاد که دربین هرگروه ودسته ای ازطرفداران واقوام ونزدیکان به گرد آنکس جمع میشوند وبا گل وچپن مبارک باد وزنده یاد میگویند وازریشه وبنیاد برایم نادرست بوده  وهنوزهم مخالفت دارم ولزومی را برای تشویق پیش ازوقت خدمت گذار وکارمندجدید دولت نمی بینم وآنرابه عنوان پدیده خودساخته میدانستم ونتایج بعدی هم بدنبال داشته  که پس ازچند روز تقرر جناب رئیس  ومدیرکسانیکه چپن وگل وغیره تحایف آورده بودند بدفتراو تشریف برده وخواسته های شخصی وقومی خودرا بالای خدمتگار، درمحور قومی وگرایش حزبی و…درچوکات صلاحیت اش مطالبه می کردند وآن شخص مجبور بود از اصول ومقررات چشم پوشی نماید وشامل بی عدالتی شود.
ویکی از راهای رسیدن به فساد وانحراف از اصول وآلوده شدن میتواند همین باشد.اگر به گذشته مقرری ها بنگریم تحفه وچپن درآن زمان مروج نبوده ولی تنها بخاطرگرفتن تعهد وبدرقه کمر رئیس را یکی از بزرگان منطقه به نیت نیک بسته میکردند. ودعای خیرودوری ازشررا برایش میدادند.که عمل بجا وبدون جنجال بشمار میرفت.طوریکه درسالهای واپسین دیده میشود تغییر روش حین معرفی درپست های دولتی نیز بوجود آمده که از لحاظ عقلی وقانونی به نگاه خودم مناسب نیست بجای آن همان پول را جمع کرده وبرای فقرا بدهند وخیرات سرش کنند بهتروشایسته تراست حد اقل نیاز فقیری برآورده میشود.به چند وچون مسله خیلی نمی پیچم شاید بعضی از دوستان هم شوق آنرا درسر داشته باشند.
مرغ  خدمت به بالای سرآنکس می پرد که سرش سودای وطن را داشته باشد. چون خوشبختی نه درچوکی ومقام است بل خوشبختی واقعی در رضایت مردم ویقین آنها براثبات کار نیک ودست آوردعینی میباشد.
که درآنصورت تحفه بزرگتروخوشی بیشترازآن وجود ندارد.
مردم فقیرومظلوم دیارما به مدل موتروطرزلباس پوشیدن ونشست وبرخاست وخورد ونوش اراکین دولتی بهای نمیدهند ونه هم به نظرشان پسندیده است هرگاه اشخاص خودنمای کنند وکاروفعالیت شان به نفع مردم نباشد قهرمردم برعلیه شان بیشترمیشود ولیک صدای عمل شانرا زودتراز صدای فریاد شان میشنوند واین است راه ورسم خدمت به مردم.
تاهنوز که شاهد تقرر وتبدیلی های بی شماری درسطح ولایت خود بودم باید اعتراف نمایم که هیچ کدام ازآن هم خاطره وابتکار نه آفریدن وبازهم چشم امید مردم  پرازاشک ونامیدی شد.وقتی خودرا بجای مردم عام قراردهیم وناظرصحنه باشیم آنگاه میدانیم که تفاوت دربین حرف وعمل چقدر زیاد است وقتی اعتماد وجود نداشته باشد پس مردم چگونه به حرف های مسولین باورکنند؟ مردم آنقدر رنج دروغ  دیده اند که اگر کسی پیداشود و صداقت خودرا برای شان ثابت نماید شاید ازخوشی درپای آنکس خم شوند.
مردم ما  زمانیکه از کاروان صادقان وپرهیزگاران جدا شدن تاهنوز درانتظار بازگشت دوباره آن مرحله هستند وامید شان ازدرگاه خدا کنده نشده است. به یقین تاحالا کمترمردی را یافته باشند که بدون هراس ازچوکی ومقام درخدمت مردم چند قدمی را صادقانه وعاشقانه برداشته باشد وبرطبع دل شان کاری کرده باشند.
واما درین روزها نمیدانم ستاره اقبال شهرما ازکدام سمت نمایان شده باشد که بخت نوید میدهد،که درآسمان تاریک گردآلود غبار غم را می زداید گمان کنم بخت بجایش برمیگردد وعقل زسر رفته سرجایش می آید واولین کسیکه درقلب خود مزرعه صداقت ومحبت وطن را آب داده است با عزم دور کردن پلیدی ها به صحنه کار درشرایط دشوار ودر نمی دلدلزار فساد پا می گذارد که خداکند قدمش سرآغاز آمدن انسان های نیکو وراست کار دگر باشد.
تاباشد حیثیت واژه خدمت دوباره درسرزمین ما احیآ گردد ونوبت فاسدان ودزدان درین مقطع حساس زمانی به پایان برسد.
چشم بد کورباشد داکترنامدار،نیک نام وپرآوازه دیارما داکتر میراجان احمدی را نه بخاطر دانش وتجربه کاری اش بلکه بخاطر صداقت وصفای قلب ودستان پاک او درگذشته، برای مسولیت ریاست شفاخانه ولایتی غور نیکو می پندارم وبرایش آرزوی فداکاری وخدمت گذاری به مردم میخواهم.
اگر او نتواند آرمانیکه در ذهن وقلب خودنسبت به مردم دارد عملی نماید خودرا ملامت خواهد کرد ورنج بی شمار خواهد کشید واین وظیفه برایش به مثابه مسند شهرت وقدرت نه بلکه فرصت کمک بیشتربرای نیازمندان بوده وخواهد بود افتخارات اش بی شمار وماندگارخواهدماند.اما آنقدرکه میدانم اوداکتر پخته کار وبا احتیاطی است که همه مسایل را با دقت پلان کرده وبدون اشتباه وکاهلی عملی خواهدنمود.چون تاهنوزکار او مورد رضایت وپسند هموطنان ما بوده است.
متخصص کهنه کار ما همان مرد اجتماعی است که سالها درعشق وطن ومردم دل سوختانده وجگر پخته کرده است که هرگز نمیخواهد دربخش صحت کوتاهی وبی پروای نماید وبی توجهی وغفلت دیگران را نیزقبول نمیکند بلکه انتظارمیرود که ابتکارات جدید وتغیرات اصلاحی وبنیادی را درشفاخانه ولایتی بگونه ای  بوجود آورد که به هیچ کس آسیب شغلی نرسد. باید دانست که حالا بیشترازهروقت دگرتقاضای مراجعین مریض دارهم همین است تا خدمات صحی بشکل معیاری برای مردم عرضه شود وهمه ای مردم به داکتر ودیوار شفاخانه امید بسته اند اگرتعهد وتلاش صادقانه وجود داشته باشد صحت عامه رونق بیشترپیدا میکند ونظم واخلاق پایدار در آن مکان مهم عمومی برقرارمیشود.

پایان
شهرفیروزکوه(چغچران)
حمل 1397
محمددین محبت انوری

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.