آرشیف

2014-11-25

محمد سرور انوری غوری

دانش :

( چه خوش گفت پیغمبر راستگو…… زگهواره تا گور دانش بجو )

آنعده افرادیکه با دانشمند اند، مزاج نرم وحوصله عالی دارند ، سروکار شان با کتاب وکتاب خوانیست ، آن شخصیت ها همیشه با ایمان کامل وعقیده راسخ در جامعه زیست مینمایند ، ترسو ، بزدل ، با خوف وخطر مانند راه زن زنده گی نمی نمایند ، تفکرعالی دارند وهمیشه متوجه کارهای شایسته وپرثمردر جامعه اند ، درهرکجای که باشند بخدمت ملت شان قرارداشته ودارند، بطورهمیشه ازکارهای زشت وناپسندیده می پرهیزند ، نه انتحار میکنند ، نه خانه کسی را خراب ، نه کسی را بقتل مر رسانند ونه ضررشان بکسی میرسد . هیچگاه به تیوری توطه فکر نمی کنند ، به اساس توانایی شان کاری پرمنفعت را انجام می دهند ، بنآ سعی می نمایند همیشه با کتاب وکتابخانه در تماس باشند ، چنانچه همنشین خوب جزکتاب در دنیا وجود ندارد، معطل عام است که نه انسانها ونه کشور ها دوست ودشمن دایمی دارند، بنآ یگانه دوست دایمی انسان کتاب است . کتاب را قدر کنید تا در جامعه قدر داشته باشید ، جوانان ونوجوانان را تشویق نماید ، تا یار وعاشق کتاب باشند . کتاب انسان را از گناه ها دور وبه نیکی ها رهنمایی مینماید. بنآ فرهنگ کتاب وکتاب خوانی را سر مشق کارهای روز مره تان قرار دهید که بهترین همنشین انسان کتاب است ، خدا را سپاس که ما را انسان خلق نموده ، دیگر اینکه فرق ما را با دیگر حیوانات با طرز تفکر ودیدگاه های انسانی ما نموده است ، تا او را به یگانگی یاد ودر راه که ما را رهنمایی نموده گام بگذاریم ، تا باشد حرکات ما باعث خوشنودی خدا وبنده گان خدا گردد.