آرشیف

2015-11-21

نجیب الله امینی

دانش آموزان ولایت غور، قربانی بی کفایتی اکبری و نجات

نبود مدیریت سالم معارف ولایت غور، امسال مکاتب  در بسیاری از مناطق تعطیل بوده، در سرزمینی که دروازۀ مکاتب به روی اطفال و جوانان بسته باشد، از آیندۀ سعادتبار و پشرفت خبری نیست. سال های گذشته بطور نسبی درمکاتب درس وتعلیم بود، اما نسبت ضعف مدیریت معارف نداشتن زمینه تدریس به مکاتب امسال اطفال این سرزمین ازنعمت درس محروم مانده اند.  
امسال بر خلاف گزارشات اداری 98 فیصد مکاتب در ولسوالی ها و قراء قصبات مسدود بوده  است. زمانیکه فعال بودن مکاتب یک ولایت گراف فعال بودنش به 2 فیصد باشد نتایج ان، چهار ماه بعد از اخذ امتحان کانکور معلوم خواهد شد. طبعی است که اطفال این دیار، هم آغوش رمه وگله وکار های اجباری خواهد شد. چون نه از مکتب خبری بوده ونه از معلم ونصاب درسی…اگر ادارۀ معارف غور واقعیت را به مرکز اطلاع دهد، درآ ن صورت بودجه متوقف وسیخ به گلوی چند تا چهار کلاه زده میشود، که به گفته خود شان مصلحت نیست وهمین وضعیت برای اعضای متحرم معارف قناعت بخش  است. واین درحالیست که رییس  معارف با توافق با عده نهاد های جامعه مدنی کیفیت تعلیم وتربیه تمام مکاتب ولایت غور را به مرکز به سطح عالی گزارش داده است، (گزارش در ذیل ضمیمه می شود).
با آنکه مکاتب مسدود است برخی ها، بنام نمایندگان اقوام محلی دراطراف اداره معارف دور میزنند وازین وضعیت بسیار راضی وخوشحال به نظر میرسند، چون به بهانه مشکلات امنیتی بنام نماینده قوم وفرماندۀ محل تخصیصات مکاتب مناطق خود را بعد از پرداخت حق القلم به ریسس معارف واعضای کلیدی معارف، این تخصیصات را نقدآ اخذ میکنند. بلی ازین وضعیت عدۀ محدود نفع می برند و وضعیت را برای مردم یک فرصت طلائی معرفی میکنند که خیلی درد ناک ورنج آور است. این فرصت طلایی و طلایی تر برای اعضای ریاست معارف میباشد. در همین حال، ماه حمل برای معلمین ریاست معارف کارت های کابل بانک توزیع میکردند، گزارش ها رسانید، که ریاست معارف بدون حق القلم خود یک حق الوظایف هم داشتند. این افراد مسلکی هفت بست تقاعد و بیش از-160- بست اضافه در این ریاست داشتند که نه  شخصی بنام تقاعد وجود داشته ونه هم معلمی! معاش آنرا حیف میل میکردند، که تا فعلآ این معامله گیری جریان دارد.
طوریکه مردم غور درجریان هستند امروز امتحان کانکور سرنوشت ساز نسل جفا دیده این سرزمین  بدون چوکی ویا رهنمایی های دیگری برگذار شده است. شما دوستان قضاوت نمایند که معارف که 2% فعال باشد، این امتحان چی نتایج در پی خواهد داشت؟ جالب اینکه جناب  ارباب صاحب فضل الحق نجات، این امتحان را به فال نیک میگرد وبرایی اشتراک کننده گان این امتحان موفقیت آرزو میکند! جای شرم و خجالت به همه شما است.
در همین حال نجات وهمکاران وی درطی سال های تعلیمی، فقط مصروفی اربابی اقوام خود بوده اند، که وجیبه اساسی شان را در قبال مسولیت خود از یاد برده اند، وهیچ توجه ای  در رابطه به فعال بودن مکاتب نداشتن، در حقیقت این اشخاص دشمن این سرزمین هستند.
تحمل ومدارا در برابر  این ظلم  وبی عدالتی بمثابه اشک کباب بر شعله آتش است. از آنجائیکه مردم در ولسوالی ها وقراء وقصبات نسبت نبود امنیت توان  راه اندازی مظاهره را ندارند وبا نبود مطبوعات صدای شان بگوش کسی نمیرسد امید وارم اصناف مختلف شهر فیروز کوه،  دست به مظاهره زده از حکومت مرکزی بخواهند تا در مورد بازگشایی مکاتب ونجات مردم از زیر ظلم تورنمنت فساد اداری معارف، چاره سنجی کنند تا چانس برای عرضه خدمات تعلیم وتربیه مجدد وباز گشائی معارف نیز مهیا گردد. و از روشنفکران وفرهنگیان غوری که در کابل و دیگر ولایات کشورهستند، تقاضا بعمل می آید تا با هماهنگی با مردم خویش بر پای تظاهرات صدای مردم غور را بگوش رهبران دولت برسانند. سکوت فعلی شمارا به لبه نابودی میکشاند.

با عرض حرمت:
نجیب الله "امینی" کابل افغانستان.
1394-8-29
شماره تماس: 079940519