آرشیف

2017-5-31

گل رحمان فراز

دانشگاه غور؛ بازیچه ی فاضل!

دانشگاه غور؛ بازیچه ی فاضل!

پ.ن: وزارت محترم تحصیلات عالی! شما به غور مرکز تحصیلات عالی ساخته اید یا بازیچه اطفال؟!
من یک سال پیش نیز نگرانی خود را نسبت به خیالی بودن دیپارتمنت ها و پوهنحی های موسسه تحصیلات عالی غور که مایه نگرانی آینده محصلین بود نوشته بودم و ازینکه بچشم مردم غور و محصیلین تحصیلات عالی غور (که نود فیصد شان باشنده گان غور می باشند) از طرف رئیس بی ابتکار، بی خبر از قانون…! خاک پاشیده شده بود ابراز نموده بودم.
خیلی متأسفم که یک نفر تحصیل کرده کدر وزارت تحصیلات عالی کشور اساس یک نهاد تحصیلی را خراب و به اساس خیال عیار بسازد (جناب فاضل آقا! شاید جای شک نباشد که بهمین خاطر در غور به صفت سرپرست موسسسه تحصیلات عالی غور گماشته شده باشید!)
وزارت محترم تحصیلات عالی کشور! سنگی که زور فاضل نمی رسد از جایش بالا کند، چرا آنرا وادار به بلند کردن می کنید؟ باعث عقب ماندن و خراب کردن اساس یک نهاد تحصیلی می شوید، قحط رجال شاید نباشد که سرنوشت یک دانشگاه را به  یک آدم بی تجربه ضعیف نا فهم و کم کار می دهید تا هر خراب کاری که دلش بخواهد، به این نهاد نو تاسیس بکند. مطابق به قانون تحصلات عالی کشور فرد به رتبه علمی (پوهندوی) می تواند رئیس یک دانشگاه شود، از آن رتبه پاین تر به اساس نیاز می تواند سرپرستی کند ولی سرپرست گذاشتن کدر های محیط را به مراتب بهتر از سرپرست گذاشتن کدر های غیر محیطی می دانم چون آنها از امکانات و همکاری های محیطی بهتر استفاده می توانند و شاید هم بتوانند دلسوزانه تر کار و اجرای مسولیت نمایند. آنها بخاطر آینده شان در محیط کار خراب کاری نکرده و هیچگاه و به سرنوشت نهاد تحصیلی بازی نمی کنند.
جناب سرپرست موسسه تحصیلات عالی غور! معلومات که من دارم فعلا پنج صنف تحت نام پوهنحی خیالی علوم طبعی، دو دیپارتمنت (تاریخ و روانشناسی) خیالی تحت نام پوهنحی تعلیم و تربیه، یک دیپارتمنت خیالی (پشتو) و دو صنف دیگر تحت نام پوهنحی خیالی ادبیات، دو دیپارتمنت (اگرامنومی و علوم حیوانی) تحت نام پوهنحی خیالی زراعت بجای اینکه درس بخوانند، سخت نگران آینده نا معلوم شان (که شما ایجاد گر اش بودید) هستند.
درحالیکه صنوف ادبیات شما سال گذشته کریکولم ادبیات خواندند و کریکولم پوهنحی تعلیم و تربیه را که امسال به آنها تدریس می کنید، جواب گوی این تفاوت کریکولم  ها در آینده کی خواهد بود؟! در حین حال، سه بست ریاست خیالی را نیز از پیش خودت ایجاد کردید و سه رئیس مست خیالی را هم پشت نخود سیاه روان کردید که این این چی معنی را افاده می کند؟قرارمعلومات پوهنحی خیالی علوم طبعی شما و پوهنحی تعلیم و تربیه دارای عین کریکولم است. من ازشما سوال میکنم که ایجاد دو پوهنحی موازی دارای عین کریکولم چی نیاز است؟! آیا شما متوجه نیازمندی های مردم غور و محصلین غور هستید؟! بطور مثال شما اگر بجای پوهنحی خیالی علوم طبعی (که تفاوتی به پوهنحی تعلیم و تربیه ندارد) پوهنحی اقتصاد پیشنهاد می داشتید، خوب نمی بود؟ شما زمانیکه تشکیل این پوهنحی های خیالی را از وزارت گرفته نتوانستید و از ایجاد شان هم دفاع نکردید، این بست های کدری که فعلا بنام دیپارتمنت ها و پوهنحی های خیالی اعلان نمودید، از کجا بوجود آمد؟ 
شکی نیست که این بست ها هم به حتم خیالی باشد…؟ جناب! اگر این بست ها را از تشکیل پوهنحی تعلیم و تربیه بنام این پوهنحی ها و دیپارتمنت های خیالی اعلان کرده باشید، جفای بزرگ در حق تشکیل پوهنحی تعلیم و تربیه نمودید و این پوهنحی را از لحاظ تشکیل تا چند سال دیگر عقب زده اید (چون هر پوهنحی به اساس ازدیاد تشکیل خود رشد میکند نه برویت کم کردن تشکیل) این مشکلات پوهنتون غور به بحران برده است و حل آن بسیار فرصت ها را در آینده های دور از این موسسه گرفته است.
جناب سرپرست موسسه تحصیلات عالی غور! 
این موارد نشان می دهد که شما اساس این موسسه را خراب نمودید و این موسسه برای فعلا راه خود را گم کرده است اینکه چی کند و آینده اش چی باید شود؟ این پوهنتون به آسانی تاسیس نشده که هر کس بیاید و به سرنوشت آن بازی کند، توصیه من این است که شما از پرسونل، محصلین و مردم غور معذرت خواسته و بعد از آن به مقام وزارت تحصیلات عالی استعفا خود را پیش کش نمایید تا در عوض یک فرد مناسب که به روش پوهنتون داری و قوانین وزارت تحصیلات بفهمد آمده و این مشکلات ساخته شده دست شما را حل کند و آینده این پوهنتون بی چاره را درخشان سازد.

با مهر
نویسنده: گل رحمان فراز