آرشیف

2015-2-3

میر زایی

دانشگاهیان، دانشگاه کابل چه میخواستند که موردخشم اداره پولیس آقای «اتمر» قرارگرفتند؟

برآمدآفتاب نیک بختی
ببردازماشب اندوه وسختی

درود وهزاران درود بر اندیشمندان ودانشجویان حق خواه وحق گیر، دانشگاه کابل !شما روشنگران همبودگاه تاریک نگهداشته این سرزمین هستیدوچشم امیدبرشماچاراست که خواست دیرین وبرحق مردم این سرزمین رابا خردمندی واز راه شیوه های نافرمانی مدنی واستدلال پرقوت، میسر خواهید ساخت.
  شما سپریدوارزش آور زندگی نیکووهمگرایی بخش این جامعه پاره شده واز هم دریده، بدست فاشیزم خود خواه وعظمت طلب وشیونیست بد کنش ! دانشجو در دانشگاه قداست آفرین بینش واندیشه است؛شما تازه آفرینان امید بخش روانهای آزار دیده میباشید وهر کار نیکوی که بخواهید، با خرد جمعی میتوانید،آنرا بدست آورید ونماد فرهنگ انسانی را در برابر خشونت فاشیزم قبیله گرا، برای همگان آشکارا سازید.
  حکومت بایست که آزادی افرادرا برای بهزیستن تضمین کند، ولی حکومت افغانستان با تآسف که در صددبرهم زدن شیرازه وامنیت شهروشهروندانش بیشتر تلاش دارد، تا تضمین زندگی بهتر وآزادی بیان واندیشه!
   امروز که شما شاهدخشونت پولیس غیرملی اقای اتمر واقای کرزی، در دانشگاه کابل بودیم، دانشجویان جوان چه میخواستند؟ تحقق عدالت وبرابری وتضمین حقوق بخش عظیم باشندگان این سرزمین را. این را چه کسی میتواندکه جرم حساب نماید ودست به خشونت وحشیانه زند؟ فقط پولیس غیر ملی تحت امر اقای حنیف اتمر، وزیرمورد تآید ولسی جرگه؛ وکیلان خریده شده! از ماست که برماست
  آیا میشود با چنین شیوه دولتداری، عدالت را در جامعه تطبیق کرد؟ منزلگاه چنین شگردهای غیرملی تا کجا خواهد بود؟ تا دم رسوایی این رژیم لگام گسیخته؛اصلن امید این دولت در مجموع به صراحت بایست گفت که در برابرمردم کم شده واینده خویش را تیره می بیندوگاهی دست بدامن تروریست ها می اندازد وگاهی به انگریزها وگاهی با چماق قبیله بر سرمردم بیگناه میکوبد وگاهی هم به این خشونت ها بسنده نکرده، مردم رابه خاک وخون مینشاند. این است گوشه ای از این دولت ؛ منظورم هر سه قوه است .
   در قانون اساسی ایا زبان پارسی دری با زبان پشتو برابرنیست واگر کدام ماده ویا فقره ی دراین زمینه وجود داشته باشد، برای مردم روشن گردد، در غیرآن مردم را تا بکی در تارمیراث های پوسیده حاکمان جبار وستمگرگذشته بند میسازید ؟ این شورای ملی چرا دراین زمینه زبان بسته است؟ چرا رای گیری پیرامون مسایل جنجالی صورت نمی گیرد؟ تابکی فرزندان ما در زیر بارستم غیر انسانی یک مشت خایین تبهکار وشیونیست فرهنگ باخته بی بن وبی بیخ، جان بدهند وزجر بکشند وشما نمایندگان کته کته خرچ کنید وبه مهمانی های وزیران نا بکارمصروف زهر جان باشید؟ این قانون تحصیلات عالی روی چه منظور پاس نمی شود؟ منتظر کشتن صدها فرزند دیگر این سرزمین هستید؟ در ولایت بلخ بامی تا خون این فرزندان رشیدنریخت کسی متوجه دادن حق مشروع دانشجویان دانشگاه بلخ نشد!
 
       هرآنکس که از عهد یزدان بگشت
       همه عهداوو، همان باد دشت…فردوسی ره
 
 اگر این زبان متعلق به این کشور است ، چرا جایگاهش معلوم  نیست؟ اگر نیست، یکسره ممنوعش سازید تا روح وروان شیونیستان عظمت طلب آرام شودوآقای رفیع وستنکزی صاحب بتوانند به آرامی بخوابند وبر خود ببالند.من آفرین میکنم بر این کسانیکه برای فرهنگشان بی خوابی میکشندوجعل وتذویرمیکنندوتاریخ میسازندوخود را حق ونا حق به درازای گذشته می پیوندانند ودراین زمینه سند فقط زبان دروغینشان است وبس . امادریغ وصد دریغ برماست که، با این همه سندهزاران ساله واین همه غنا مندی فرهنگی وتاریخ روشن هنوز هم زبان بریده هستیم واز حقانیت خویش نمی توانیم با شهامت ونیکویی دفاع نماییم؛ تنها چند نماینده با جسارت که شیرمادر بر آنها حلال باد! آقای ریگستانی  گرامی! رسالت انسانی وفرهنگی شما برای ما روشن گردید، درود برشما که سخنان برحق وبجایی گفتید واین قوت بخش فرزندان برومند سرزمین نیکو اندیشان میشود واصالت نمایندگی شما در قبال برگزیده گانتان همین است که بروز ساختید.کسی که از حق وبرابری وعدالت دفاع میکند، افتخار می آفریند. فاسی گویان این سرزمین تا امروز هیچ فرهنگ وزبان را نفی نکرده اند وهمیشه برابری وبرادری خواسته اند والبته این هم نمایندگی از پختگی وخردورزی این مردم میکند که علیه خشونت با سینه فراخ ایستاده اند واز حق پشتیبانی کرده اند.فرهنگ ما ریشه در مهروزندگی دارد نه در ضد زندگی وخشونت وخود کشی وسربری دیگران! در طول تاریخ چنین بوده ایم وباز این کهن پیرریشه دارآماده زایش خرد ومهرتازه وتردرخاک به اندیشان است وگذشته پر بار زایشگرحال وآینده پر بار خواهد بود. البته امروز ما شاهد چنین زایش هستیم. تولد دوباره بسیج ساختن فرهنگ جهان آرای ما بر همه خجسته باد! دانشجویان دلیر دانشگاه کابل ، شما تنها نیستید ودراین رستاخیز بر حق شما سایر فرزندان خود شناخته واز بیگانه بریده با شماهستند وبرشماست که تا تحقق این عدالت خواهی، تحت تآثیر زور وزراین رژیم بی مایه واز هم گسسته قرار نگیرید وایستایی نمایید!شما همان شاخ گلی هستید که به گپ آورد مولوی بزرگ، باغ از شما سبز وشاد است واین سرزمین باغیست که نعره حق خواهی  وبرابری جویی شما آنراسبزوشاد وبرابری می بخشد وبجوش می آورد وانگیزه می آفریند. زدانش دل پیر برنا بود… شماهستید که بن جوانی را با این صدای برحقتان دربیخ این خاک واین فرهنگ می زایانید وتازگی بار می آورید. با شما هیچ قدرت پوشالی وفاشیستی برابری نخواهد کرد. کامیاب وسر فراز باشید.